Opportunity Calls

Every month, the Welcoming Center sends a free announcement by phone to business owners all over Philadelphia. Our "Opportunity Call" includes 3-5 items, such as announcements about new workshops for business owners, free tax help, loan opportunities, etc.

READ THE LATEST OPPORTUNITY CALLS UPDATES IN THE LANGUAGE OF YOUR CHOICE:

To sign up for your free Opportunity Call, contact Natalie Cramer at 215-557-2826 or natalie.cramer@welcomingcenter.org. The call is currently available in English, French, Spanish, Vietnamese, Chinese, and Korean. Additional languages may be added in the future. We do not sell or trade your phone number and personal contact information to other organizations.

To stop getting Opportunity Calls, contact Natalie Cramer at 215-557-2826 or natalie.cramer@welcomingcenter.org.

English (June 2015)

Hello, this is your Business Opportunity Call for June 9, 2015 from the Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1.     Do you have legal questions about your business? Please attend Entrepreneur Works’ Small Business Legal Clinic to meet with a lawyer for free! Ask an attorney about the right legal structure for your business, commercial leases, employees, contracts and other small business legal issues. The clinic is on Wednesday, June 17th, 2015 from 5:30 ­PM - 7:00 P­M. It islocated at McCarter & English LLP, 1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103. For more information, call 215.545.3100.

2.     Thinking about getting a trademark for your business? Attend Trademark Basics: What Every Business Should Know Now, Not Later. The workshop will include a presentation by Craig Morris, Managing Attorney for Trademark Outreach - U.S. Patent and Trademark Office. The event is on Wednesday, June 17, 2015 at 6:30PM and is located at the Central Library; 1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103. This workshop is free, but please register by calling 215-686-5394.

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org.   To stop receiving this message, call 215-557-2826.

Francais (June 2015)

Salut, c'est votre opportunité d'appel d'entreprise du 9 juin 2015 du Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1. Avez-vous des questions à propos de votre entreprise? Prière d'assister au Entrepreneur Works’ Small Business Legal Clinic "clinique juridique de petite entreprise" pour rencontrer un avocat gratuitement! Posez vos questions à un avocat sur la structure légale correcte pour votre entreprise, les licences commerciaux, les fonctionnaires, les contrats et d'autres affaires légaux d'entreprise. Le clinique est le mercredi 17 juin 2015 du 17h30 à 19h. Il sera situé au McCarter & English LLP, 1735 Market Street, Philadelphie,PA 19103. Pour plus d'informations, appeler 215.545.3100.

2. Pensez-vous à obtenir une marque déposée pour votre entreprise? Il faut accueillir Trademark Basics: What Every Business Should Know Now, Not Later. L'atelier va inclure une présentation par Craig Morris, l'avocat en charge de la gestion de Trademark Outreach - U.S. Patent and Trademark Office. Cet événement est le mercredi 17 juin 2015 à 18h30 et sera situé au Central Library; 1901 Vine Street Philadelphie, PA 19103. Cet atelier est gratuit, mais prière de s'enregistrer en appelant 215-686-5394.

Ça termine votre opportunité d'appel. Pour lire ces informations, consulter notre site web www.welcomingcenter.org.   Pour ne plus recevoir ce message, appeler 215-557-2826.

Español (June 2015)

1.     Tiene preguntas legales sobre su negocio? Por favor atienda el curso de Entrepreneur Works llamado Small Business Legal Clinic para hablar con un abogado de gratis! Pregúntele a un abogado sobre la estructura correcta para su negocio, contrato de arrendamiento comercial, empleados, contratos y otras preguntas legales. La clínica es el miércoles, junio 17 de las 5:30 pm hasta las 7:00 pm. Está localizado en McCarter & English LLP, 1735 Market Street, Philadelphia 19103. Para más información llame al 215-545-3100.

2.     Está pensando en tener una marca de fábrica para su negocio? Atienda el curso llamado Trademark Basics: What every Business Should Know Now, Not Later. El curso mostrara una presentación por Craig Morris, abogado de Trademark Outreach – U.S. Patent and Trademark Office. El evento es el miércoles junio 17, a las 6:30 pm y está localizado en Central Library; 1901 Vine Street, Philadelphia 19103. Este evento es gratis, pero tiene que registrarse llamando al 215-686-5394. 

Viet (June 2015)

Chào bạn, đây cuộc gọi về hội kinh doanh cua bạn cho ngày 9 tháng 6 năm 2015 từ “Trung tâm chào mừng cho ng dân mới đến Pennsylvania” – welcoming center for new pensylvanians.

1.     Bạn những câu hỏi thắc mắc về  pháp cho doanh nghiệp của bạn ? Mời bạn đến tham dự hội thảo vấn pháp cho doanh nghiệp nhỏ để được gặp luật miễn phí! Hãy đến để hội được hỏi luật về cấu trúc pháp cho doanh nghiệp của bạn, về việc cho thuê thương mại, nhân công hay hợp đồng các vấn đề pháp khác cho doanh nghiệp nhỏ. Sự kiện này được diễn ra vào thứ ngày 17 tháng 6 từ 5 giờ 30 phút tối đến 7 giờ tối. Hội thảođược tổ chức tai McCarter & English LLP, tại số 1735 đường Market, thành phố Philadelphia, PA 19103. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi tới số 215-545-3100.

2.     Bạn đang muốn tạo dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn? Mời bạn đến tham dự hội thảoCác vấn đề bản về thương hiệu: mỗi doanh nghiệp cần biết bây giờ, không phải sau này. Hội thảo sẽ bài thuyết trình do Craig Morris trình bày, Craig Morris la cố vấn cho văn phòng Tạo dựng thương hiệu - nhãn hiệu bằng sáng chế tại Mỹ. Sự kiện này được diễn ra vào thứ ngày 17 tháng 6 vào lúc 6 giờ 30 phút tối. Hội thảođược tổ chức tai thư viện Central, tại số 1901 đường Vine, thành phố Philadelphia, PA 19103. Đây sự kiện miễn phí, xin vui lòng gọi trước tới số 215-686-5394 để đăng .

Cuộc gọi hội kinh doanh xin được kết thúc. Để đọc thông tin này, hãy vào trang web của chúng tôi tại www.welcomingcenter.org. Để dừng việc nhận cuộc gọi này, hãy gọi tới số 215-557-2826

Mandarin (June 2015)

您好,这里是宾州新移民友好中心为您提供的2015年6月商机电话, 今日为6月9日.
 
1. 您是否想咨询关于您生意的法律问题呢?欢迎您参加创业者中小企业法律诊所活动。您可享受免费的法律咨询。询问律师关于生意的最优化组织构架,商业租赁,劳动法问题,合同和其他中小企业相关的法律问题。法律诊所时间为周三下午5:30 - 7:00pm 2015 年6月17日 地址位于 McCarter & English 律师事务所, 1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103. 若您希望登记参与,请拨打215.545.3100.
 
2. 您是否想问您的企业注册商标?欢迎您参与商标基本知识讲座的研讨会。本研讨会将有Craig Morris (美国专利商标注册局的首席合伙人律师)为您介绍中小企业有关商标知
识的基本内容。本讲座免费。时间是周三下午6:30pm.地址位于Central Library,  1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103.请拔打 215-686-5394进行登记。本月商机电话到此为止。请多信息请登录 www.welcomingcenter.org。若您希望终止本商机电话,请拨打 215-557-2826。
 
Korean (June 2015)
 
안녕하세요, 2015년6월 웰커밍 센터(the Welcoming Center for New Pennsylvanians)
오퍼튜니티 콜(Opportunity Call)입니다.
 
1. 귀하 비즈니스에 대한 법률관련 질문이 있으십니까? Entrepreneur Works의 소규모비즈니스 법률 클리닉 (Small Business Legal Clinic)에 오셔서 무료로 변호사와 상담하십시오. 변호사에게 귀하 비즈니스에 적절한 법률 구조, 상업 임대, 고용, 계약 및 다른 법률관련 문제에 대해서 문의하십시오. 이 클리닉은 2015년, 6월 17일, 수요일, 오후 5시 30분에서 7시 사이에 진행됩니다. 장소는1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103에 위치한McCarter & English LLP 입니다. 더 자세한 문의는215.545.3100으로 연락 주세요.
 
2. 귀하 비즈니스 등록을 하려고 하십니까? 트레이드마크 베이식(Trademark Basics: What Every Business Should Know Now, Not Later) 워크샵에 오십시오. 이 워크샵에서는  미국 특허청 부 트레이드마크 담당 전문 변호사Craig Morris 의 프리젠테이션을 들으실 수 있으십니다. 일시는 2015년, 6월 17일, 수요일, 저녁 6시 30분이며, 장소는 1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103 에 위치한the Central Library 입니다. 이 무료 워크샵의 등록을 위해서는215-686-5394로 전화 주십시오.
 
여기까지 오퍼튜니티 콜이었습니다. 더 자세한 정보는 저희 웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해 주십시오. 이 메세지를 더이상 받고 싶지 않으시다면215-557-2826 로 전화 주십시오. 감사합니다.
 

English (May 2015)

1.     Are you interested in importing or exporting goods for your business? Please attend the Welcoming Center for New Pennsylvanians’ Import and Export workshop. Speakers will include experts in the different import and export logistics.  The event is on Wednesday, May 28th from 9:00 to 11:30 am. This event is free and located at the Southwest CDC at 6328 Paschall Avenue Philadelphia, PA 19142. To register, call 215-557-2826.

2.     Do you have questions about your credit report? Attend theUnderstanding Your Credit Report workshop on Wednesday, May 13th from 5 pm to 6pm.The event is located at the Dornsife Center, 3509 Spring Garden St. Philadelphia PA 19104. Learn why a credit report and credit score is important, what hurts and helps your credit scores and how to correct credit report mistakes. For more information call, 800-989-2227.

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org.   To stop receiving this message, call 215-557-2826.

 
Francais (May 2015)

Salut c’est votre opportunité d’appel d’entreprise du 12 mai 2015 du Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1.      Etes-vous intéressés d’importer et exporter les biens pour votre entreprise? Prière d’assister l’atelier “Import et Export” du Welcoming Center for New Pennsylvanians. Les présentateurs sont des experts dans les logistiques d’imports et exports. Cet évènement est le mercredi 28 mai du 9h à 11h30. Cet évènement est gratuit et sera situé au Soutwest CDC au 6328Paschall Avenue Philadelphia, PA 19142. Pour s’enregistrer, appeler 215-557-2826.

2.      Avez-vous des questions sur votre rapport de crédit? Assister l’atelier “Comprendre votre rapport de crédit” le mercredi 13 mai du 17h à 18h. Cet évènement est situé au Dornsife Center, 3509 Spring Garden St. Philadelphia PA 19104. Apprendre l’importance du rapport et score de crédit, les facteurs qui influent et assistant votre score de crédit et comment promouvoir les erreurs de rapport de crédit. Pour plus d’information appeler 800-989-2227.

Ca termine votre opportunité d’appel. Pour lire ces informations, consulter notre site web www.welcomingcenter.org.  Pour ne plus recevoir ce message, appeler 215-557-2826.

Español (May 2015)

Está interesado en importación o exportación de cosas para su negocio? Por favor atienda el Welcoming Center for New Pennsylvanians Import and Export curso. Los oradores incluyeran expertos en diferentes logísticas de importación y exportación. El evento será el miércoles Mayo 28 de las 9:00 am hasta las 11:30 am. Este evento es gratis y localizado en Southwest CDC en 6328 Paschall Ave., Philadelphia 19142. Para registrase llame al 215-557-2826.

Tiene preguntas sobre su reporte de crédito? Atienda el curos de Understanding Your Credit Report el miércoles mayo 13 de las 5 pm a las 6 pm. El evento está localizado en Dornsife Center, 3509 Spring Garden St., Philadelphia 19104. Aprenda porque su reporte de crédito es importante, que es lo que ayuda y lastima su crédito y como corregir esos errores. Para más información llame al 800-989-2227

Viet (May 2015)

Chào bạn, đây là cuộc gọi về cơ hội kinh doanh cua bạn cho ngày 12 tháng 5 năm 2015 từ “Trung tâm chào mừng cho ng dân mới đến Pennsylvania” – welcoming center for new pennsylvanians

1.     Bạn có quan tâm đến việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp của bạn? Mời bạn đến tham dự  hội thảo “nhập khẩu và xuất khẩu do “Trung tâm chào mừng cho ng dân mới đến Pennsylvania” tổ chức. Khách mời là các chuyên gia về việc nhập khẩu và xuất khẩu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự kiện này được diễn ra vào thứ tư ngày 28 tháng năm từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút sáng. Đây là sự kiện miễn phí và được tổ chức tai CDC Southwest, tại số 6328 đường Paschall Avenue, thành phố Philadelphia, PA 19142. Để đăng ký, xin vui lòng gọi tới số 215-557-2826.

2.     Bạn thắc mắc về báo cáo tín dụng của bạn? Mời bạn đến tham dự hội thảo “Hiểu biết về báo cáo tín dụng của bạn” vào thứ , ngày 13 tháng năm, từ 5 đến 6 giờ tối. Sự kiện này được tổ chức tai Trung tâm Dornsife, tại số 3509 đường Spring Garden, thành phố Philadelphia, PA 19104. Hãy đến để tìm hiểu do tại sao một bản báo cáo tín dụng điểm số tín dụng quan trọng, những điều làm hại hay giúp tăng điểm số tín dụng của bạn làm thế nào để cải thiện báo cáo tín dụng. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi tới số 800-989-2227.

Cuộc gọi hội kinh doanh xin được kết thúc. Để đọc thông tin này, hãy vào trang web của chúng tôi tại www.welcomingcenter.org. Để dừng việc nhận cuộc gọi này, hãy gọi tới số 215-557-2826.

Mandarin (May 2015)

 

您好,这里是宾州新移民友好中心为您提供的2015年5月商机电话, 今日为5月12日.
 
1. 您是否对进出口货物贸易感兴趣呢?请您参加宾州新移民友好中心为您举办的进出 口货物贸易讲座,向您介绍进出口货物的流程。本讲座将于周三,5月28日早9点至11:30举行。本次讲座免费向公众开放。地址位于Southwest CDC at 6328 Paschall Avenue Philadelphia, PA 19142. 若您希望登记参与,请拨打215-557-2826
 
2. 您是否想了解您的信用记录报告。欢迎您参加了解您信用记录报告的座谈会。时间为周三,5月13日下午5点至6点。本活动地址位于 Dornsife Center, 3509 Spring Garden St. Philadelphia PA 19104。若您希望了解为何信用报告如此重要,什么因素会导致不良信用报告,以及如何纠正错误。更多信息请拔打 800-989-2227。本月商机电话到此为止。请多信息请登录 www.welcomingcenter.org。若您希望终止本商机电话,请
 
拨打 215-557-2826。
 
Korean (May 2015)
 
안녕하세요, 2015년 5월 웰커밍 센터(the Welcoming Center for New Pennsylvanians) 오퍼튜니티 콜(Opportunity Call)입니다.
 
1. 귀하 비즈니스를 위한 수출입 하는 데에 관심이 있으십니까? 저희 웰커밍 센터의 수출입 워크샵에 오십시오. 수출입 관련 전문가들이 함께하는 이 이벤트는 5월 28일, 수요일, 오전 9시에서 11시 30분 사이에 진행됩니다. 이 무료 이벤트는Southwest CDC at 6328 Paschall Avenue Philadelphia, PA 19142 에서 열리며, 참석을 위해서는 215-557-2826 전화 주십시오. 
 
2. 귀하 크레딧에 대해 궁금한 점이 있으십니까? '크레딧 이해하기' 워크샵에 오십시오. 이 워크샵은 5월 13일, 수요일, 오후 5시에서 6시 사이에 열리며, 장소는 the Dornsife Center, 3509 Spring Garden St. Philadelphia PA 19104 입니다. 오셔서 크레딧 리포트 및 스코어가 왜 중요한지, 귀하 크레딧 스코어에 어떤 것이 도움이 되고 해가 되는지, 어떻게 크레딧 리포트의 실수를 정정할 수 있는지에 대해 배우십시오. 더 자세한 정보는 800-989-2227 으로 전화 주십시오여기까지 오퍼튜니티 콜이었습니다. 더 자세한 정보는 저희 웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해 주십시오. 이 메세지를 더이상 받고 싶지 않으시다면215-557-2826 로 전화 주십시오. 감사합니다
 

 

English (April 2015)

1.     Are you considering transferring ownership of your business to another person or close your business? Please attend the Welcoming Center for New Pennsylvanians Succession Planning workshop. Speakers will include experts in business and law.  The event is on Monday, April 27, from 9:00 to 11:00 am. This event is free and located in the GPCC, at 200 S. Broad Street, Suite 700, Philadelphia, PA 19102 in the DiBona Room. To register, call 215-557-2626.

2.     Interested in starting a food business? The Enterprise Center is hosting The Foodie Forum on Tuesday April 21, 2015 from 8:00 to 9:00 am. This event includes information about renting kitchen space and how to start a food business. It is located at the Center for Culinary Enterprises at 310 South 48th St Philadelphia, PA 19143. The event is free.  If you have any questions call, 215- 895-4026.

3.     Do you have questions about expanding your business through contracts with the city? Listen to presentations from the City of Philadelphia, Temple University, and other business representatives. The event is on Wednesday, April 22 from 2:30 to 4:00 pm. Admission is free, to register, call (215) 683-2057. It is located at 1515 Arch Street, One Parkway Building, 18th Floor, Room 18-029. 

Francais (April 2015)

Salut, c'est votre opportunité d'appel d'entreprise d'avril 2015 du Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1. Etes-vous entrain de considérer  de transférer le titre de propriétaire de votre entreprise pour une autre personne ou bien terminer votre entreprise? Prière De venir assister l'atelier  "Succession Planning" du Welcoming Center for New Pennsylvanians. Les présentateurs incluent des experts en entreprise et loi. L'événement est le lundi 27 avril du 9h à 11h. Cet événement est gratuit. Il sera situé au GPCC, à 200 S. Broad Street, Suite 700, Philadelphie, PA 19102 dans la salle DiBona.  Pour s'enregistrer, appeler 215-557-2626

2. Êtes-vous intéressé d'entamer une entreprise d'alimentation? The Enterprise Center accueille The Foodie Forum le mardi 21 avril 2015 du 8h à 9h. Cet événement inclut des informations relatives au location des espaces de cuisine et comment entamer une entreprise culinaire. Il est situé au "Center for Culinary Enterprises" au 310 South 48th St Philadelphie, PA 19143. Cet événement est gratuit. Si vous avez des questions appeler, 215- 895-4026.

3. Avez-vous des questions pour élargir votre entreprise à travers des contrats avec la municipalité de Philadelphie? Écouter les présentations de la municipalité de Philadelphie, Temple University, et d'autres représentants des entreprises. Cet événement sera le mercredi 22 avril du 14h30 à 16h. L'Admission est gratuite. Pour s'enregistrer, appeler  (215) 683-2057. Il est situé au 1515 Arch Street, bâtiment One Parkway, 18ème étage, Salle 18-029. 

Ça termine votre opportunité d'appel. Pour lire ces informations, consulter notre site webwww.welcomingcenter.org.   Pour ne plus recevoir ce message, appeler 215-557-2826.

Español (April 2015)

Está considerando transferir su negocio a otra persona o cerrar su negocio? Por favor atienda el curso del Welcoming Center for New Pennsylvanians llamado Succession Planning. Los presentadores incluyen expertos in negocio y ley. El evento es lunes, Abril 27 de las 9:00 de la mañana a las 11:00 am. Este evento es gratis y localizado en GPCC, 200 S. Broad St., Suite 700, Philadelphia 19102 en el cuarto DiBona. Para registrarse llame al 215-557-2626

Interesado en comenzar un negocio de comida? El Enterprise Center estará teniendo un curso llamado The Foodie Forum, el martes 21 de Abril de las 8:00 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Este evento incluye información sobre como rentar espacio de cocina y como comenzar su negocio de comida. Esta localizado en Center for Culinary Enterprises en 310 South 48th St. Philadelphia, 19143. Este evento es gratis. Para preguntas llame al 215-895-4026.

Tiene preguntas sobre como expandir su negocio con contractos de la ciudad? Oiga las presentación de la Ciudad de Philadelphia, Temple University, y otros negocio. El evento es miércoles abril 22 de las 2:30 de la tarde hasta las 4:00 pm. El evento es gratis. Para registrarse llame al 215-683-2057. Localizado en 1515 Arch St., One Parkway Building, piso 18 en el cuarto 18-029. 

Vietnamese (April 2015)

Xin chào, đây là Cuộc Gọi Cơ Hội Kinh Doanh của quý vị cho ngày 14 tháng 04 năm 2015 từ Trung Tâm Chào Đón Người Dân Pennsylvania Mới.

1.     Quý vị có đang suy nghĩ đến việc giao quyền sở hữu doanh nghiệp cho người khác hoặc đóng cửa doanh nghiệp của quý vị? Hãy đến tham dự sự kiện “Kế Hoạch Kế Nhiệm Cho Doanh Nghiệp” được tổ chức bởi Trung Tâm Chào Đón Người Dân Pennsylvania Mới. Diễn giả sẽ bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực doanh nghiệp và pháp luật. Sự kiện sẽ được tổ chức vào Thứ 2, ngày 27 tháng 4 từ 9:00 đến 11:00 sáng. Sự kiện này miễn phí và địa điểm tổ chức sẽ nằm tại GPCC, 200 S. Broad Street, Philadelphia, PA 19102, phòng 700 (DiBona). Để đăng ký tham dự, xin liên hệ số 215-557-2626.

2.     Có hứng thú trong việc mở doanh nghiệp trong ngành ẩm thực? Trung Tâm Doanh Nghiệp sẽ tổ chức Diễn Đàn Thực Phẩm vào Thứ 3, ngày 14 tháng 4, năm 2015 từ 8:00 đến 9:00 sáng. Sự kiện sẽ giúp quý vị tìm hiểu thêm thông tin về cách thuê một không gian bếp và cách bắt đầu một doanh nghiệp về ẩm thực. Sự kiện sẽ nằm tại Trung Tâm Cho Doanh Nghiệp Ẩm Thực, địa chỉ 310 South 48th Street, Philadelphia, PA 19143. Sự kiện này miễn phí. Nếu quý vị có câu hỏi, xin gọi 215-895-4026.

3.     Quý vị có câu hỏi gì về việc mở rộng doanh nghiệp thông qua hợp đồng với thành phố Philadelphia? Hãy đến và lắng nghe những thuyết giả đến từ Thành Phố Philadelphia, Đại Học Temple, và những đại diện doanh nghiệp khác. Sự kiện được tổ chức vào Thứ 4, ngày 22 tháng 4 từ 2:30 đến 4:30 chiều. Vé vào cổng miễn phí, để đăng ký, xin gọi 215-683-2057. Địa điểm sự kiện sẽ nằm tại 1515 Arch Street, Toà nhà One Parkway, tầng 18, phòng 18-029.

Đây là Cuộc Gọi Cơ Hội Kinh Doanh cho quý vị. Để đọc thông tin nêu trên, hãy vào trang web của chúng tôi tải địa chỉ www.welcomingcenter.org. Nếu quý vị không muốn nhận thông điệp này, hãy gọi số 215-557-2826. 

Mandarin (April 2015)

您有兴趣将您的业务转让或者出售给他人吗?您想要关闭您的业务吗?我们诚邀您来参加宾州新移民友好中心的成功计划的专题讨论会(研讨会)。我们将会请到有关商科和法律的专家参与研讨会。研讨会将会于4月27日,星期一,从早上9点开始到11点结束。 本次研讨会不收取任何费用,将举行在GPCC 位于200 S. Broad Street, Suite 700, Philadelphia, PA 19102 里面的DiBona Room.  如您对本课程有任何问题,请致电 215-557-2626 咨询。

您是否有兴趣创立您自己的企业呢?企业中心将于4月21日8:00-9:00星期二举办一个美食论坛。这个论坛将会涵盖关于如何租用厨房以及费用,并且会讲说如何创立有关食品的商业。此论坛位于the Center for Culinary Enterprises at 310 South 48th St Philadelphia, PA 19143.这是一个免费的活动。如有其它问题请致电215-895-4026咨询。

是否想了解如何扩张你的业务,更多地接触这个城市的商机?我们将会有一个演讲来自于费城政府,Temple天普大学和其它商业组织。举办于4月22日从2:30开始到4点结束。演讲将位于1515 Arch Street, One Parkway Building, 18th Floor, Room 18-029.  如果您需要报名,请致电(215) 683-2057。本演讲是不收取费用的。

Korean (April 2015)

1. 귀하의 비즈니스 소유권을 양도 하거나, 비즈니스를 닫으려고 고려하고 계십니까?  저희 웰커밍센터의 "성공 플래닝" 워크샵에 오십시오. 비즈니스 및 법률 관련 전문가들 함께하는 이 이벤트는 4월 27일, 월요일, 오전 9시에서 11시 사이에 개최됩니다. 이 무료 이벤트는200 S. Broad Street, Suite 700, Philadelphia, PA 19102,  DiBona Room 에 위치한GPCC에서 열립니다. 등록을 위해서는215-557-2626로 전화 주십시오. 

2. 음식관련 사업을 시작하시는데 관심이 있으십니까? The Enterprise Center는  The Foodie Forum을 2015년,4월 21일, 화요일, 오전 8시에서 9시 사이에 개최합니다. 이 이벤트에서 주방을 임대하는 방법 및 음식사업을 시작하는 방법에 대해 배우십시오. 310 South 48th St Philadelphia, PA 19143에 위치한Center for Culinary Enterprises에서 진행되는 이 무료 이벤트의 등록을 위해서는215- 895-4026로 전화 주십시오.

3. 시 정부와의 거래를 통하여 귀하의 비즈니스를 확장시키는데 관심있으십니까? 그렇다면 필라델피아 시 정부, Temple University, 다른 비즈니스 전문가들로부터 배우십시오. 이 무료 이벤트는 4월 22일, 수요일, 오후 2시 30분에서 4시 사이에 열리며, 등록을 위해서는 (215) 683-2057으로 전화 주십시오. 장소는1515 Arch Street, One Parkway Building, 18th Floor, Room 18-029 입니다. 

여기까지오퍼튜니티콜이었습니다. 더자세한정보는저희웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해주십시오. 이메세지를더이상받고 싶지않으시다면215-557-2826 로전화주십시오. 감사합니다

 


English (March 2015)

Hello, this is your Business Opportunity Call for March 10, 2015 from the Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1.      Do you have questions about different types of insurance for your business? Please attend the Welcoming Center for New Pennsylvanians Insurance for Your Business workshop. Speakers will include experts on the new Affordable Care Act and liability insurance.  The event is on Wednesday, March 18, from 8:30 to 11:00 am. This event is free and located in the GPCC, at 200 S. Broad Street, Suite 700, Philadelphia, PA 19102 in the Montgomery Room. Space is limited. To register, call 215-557-2626.

2.      Marketing a small business can be expensive! Iola Harper, Marketing and Small Business Development Expert, presents the Marketing on a Shoestring workshop, which provides business owners and managers ideas on how to market their business without spending a lot of money. This event is free and located at the Central Library; 1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103 in Room 108,  just past the Home Page Café Register by calling 215-686-5394.

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org.   To stop receiving this message, call 215-557-2826.


Francais (March 2015)

Salut, c’est votre opportunité d’appel d’entreprise du 10 mars 2015 du Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1.      Avez- vous des questions relatives aux genres d’assurance différentes pour votre entreprise? Prière d’assister à l’atelier “Insurance for Your Business” (Assurance pour votre Entreprise) du Welcoming Center for New Pennsylvanians. Les interlocuteurs sont des experts dans la nouvelle loi d’assurance « Affordable Care Act ».  Cet évènement est le mercredi 18 mars du 8h30 à 11h. Cet évènement est gratuit et situe au GPCC, au 200 S. Broad Street, Suite 700, Philadelphie, PA 19102 dans la salle Montgomery. Espace limite. Pour s’enregistrer, appeler 215-557-2626.

2.      Ça coute cher pour commercialiser une petite entreprise! Iola Harper, expert en Marketing et développement de petite entreprise présente l’atelier Marketing on a Shoestring, qui fournit les propriétaires des petites entreprises et les gérants des idées sur comment commercialiser leurs entreprises sans dépenser beaucoup  d’argents.  Cet évènement est gratuit  et situé au Central Library; 1901 Vine Street Philadelphie, PA 19103 dans la salle 108,  juste devant  Home Page Café. Appeler  215-686-5394 pour s’enregistrer.

Ça termine votre opportunité d’appel. Pour lire ces informations, consulter notre site web au  www.welcomingcenter.org.   Pour ne plus recevoir ce message appeler  215-557-2826.


Español (March 2015)

Tiene preguntas sobre diferentes tipos de seguranza para su negocio? Por favor atienda el curso del Welcoming Center for New Pennsylvanians sobre Seguro Para Su Negocio. Habrá expertos hablando sobre el Affordable Care Act y responsabilidad de Seguro. El evento es el miércoles, 18 de marzo de las 8:30 am a las 11:00 am. Este evento es gratis y localizado en GPCC , 200 S. Broad Street, suite 700, Philadelphia, 19102 en el curto de Montgomery. Espacio es limitado. Para registrarse llame al 215-557-2626.

Iola Harper, experta de comercializar y pequeños negocios presenta el curso de Marketing on a Shoestring, cual proveerá ideas para los dueños de negocios en como comercializar su negocio sin gastar mucho dinero. Este evento es gratis y localizado en el Central Library; 1901 Vine Street Philadelphia, 19103 en el cuarto 108, pasando el Home Page Café. Regístrese llamando al 215-686-5394.


 Vietnamese (March 2015)

Xin chào, đây là Cuộc Gọi Cơ Hội Kinh Doanh của quý vị cho ngày 10 tháng 3 năm 2015 từ Trung Tâm Chào Đón Người Dân Pennsylvania Mới.

1.      Quý vị có những câu hỏi và thắc mắc gì về các loại bảo hiểm của doanh nghiệp? Hãy đến tham gia sự kiện Bảo Hiểm Cho Doanh Nghiệp Của Bạn do Trung Tâm Chào Đón Người Dân Pennsylvania tổ chức. Khách mời phát biểu trong sự kiện bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm Affordable Care Act/Obamacare và bảo hiểm pháp lý. Sự kiện sẽ diễn ra vào thứ 4, ngày 18, tháng 3, từ 8:30 đến 11:00 sáng. Vé vào cửa hoàn toàn miễn phí tại GPCC, số 200 S. Broad Street, Phòng 700, Philadelphia, PA 19102 trong sảnh Montgomery. Chỗ ngồi sẽ có hạn. Muốn đăng ký hãy gọi số 215-557-2626

2.      Tiếp thị cho một doanh nghiệp nhỏ chi phí đôi lúc sẽ đắt đỏ! Chuyên gia hướng dẫn tiếp thị và đào tạo doanh nghiệp nhỏ, cô Iola Harper, sẽ trinh bày hội thảo Tiếp Thị Trong Ngân Sách, và cung cấp cho các chủ và giám đốc doanh nghiệp những ý tưởng tiếp thị đốc đáo nhưng chi phí thấp. Hội thảo miễn phí và sẽ được tổ chức tại phòng 108 Thư Viện Trung Tâm; 1901 Vine Street, Philadelphia, PA 19103 (nhìn ngang qua từ Cafe Home Page). Để đăng ký, xin gọi 215-686-5394.

Đây là Cuộc Gọi Cơ Hội Kinh Doanh cho quý vị. Để đọc thông tin nêu trên, hãy vào trang web của chúng tôi tải địa chỉ www.welcomingcenter.org. Nếu quý vị không muốn nhận thông điệp này, hãy gọi số 215-557-2826.


Mandarin (March 2015)

您好,这里是宾州新移民友好中心为您提供的2015年3月商机电话,今日为2015年3月10日。

1.您有兴趣学习和了解一种新形势的商业保险么?宾州新移民友好中心为您举办有关研讨会。时间是3月18日,早8:30 至11:00。地址位于费城商会.本次研讨会免费,地址位于200 S. Broad Street, Suite 700, Philadelphia, PA 19102 in the Montgomery Room.  因席位有限,请您提前电话预定。如您对本课程有任何问题,请致电215-557-2626咨询。

2. 为中小型企业进行市场宣传可以颇为昂贵!Iola Harper, 中小企业市场宣传专家,将为您举办利用有限资源进行市场宣传的研讨会。本次研讨会免费。地址位于中央图书馆(紧靠Home Page Cafe),1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103。如您对本课程有任何问题,请致电215-686-5394咨询。

本次商机电话到此为止。详情请登录宾州新移民友好中心的官方网站www.welcomingcenter.org。若您希望终端电话服务,请拨打215-557-2826。


Korean (March 2015)

안녕하세요, 2015년3월웰커밍센터(the Welcoming Center for New Pennsylvanians) 오퍼튜니티콜(Opportunity Call)입니다.

1.     귀하의 비즈니스를 위한 다양한 보험에 대해 알고자 하십니까? 저희 웰커밍 센터의 "귀하 비즈니스를 위한 보험" 워크샵에 오십시오. Affordable Care Act 와liability 보험에 대한 전문가들이 진행하는 이 워크샵은 3월18일, 수요일, 오전 8시 30분에서 11시까지이며, 이 무료 워크샵은200 S. Broad Street, Suite 700, Philadelphia, PA 19102, GPCC,  Montgomery Room 에서 열립니다. 자리가 제한되어 있으니 등록을 위해서는215-557-2626로 연락주십시오.

2.     소규모 비즈니스 홍보하는 데 비용이 많이 들어갈까 고민하시나요? 마케팅 및 소규모 비즈니스 개발 전문가, Iola Harper는Marketing on a Shoestring라는 주제로 워크샵을 진행합니다. 이 워크샵에서는 비용을 많이 들이지 않고도 홍보를 효과적으로 할 수 있는 방법에 대해 배우실 수 있으십니다. 이 무료 이벤트는1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103 에 위치한 Central Library의Home Page Café바로 지나면 보이는 Room 108에서 진행됩니다. 자세한 문의는215-686-5423로 전화 주십시오

여기까지오퍼튜니티콜이었습니다. 더자세한정보는저희웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해주십시오. 이메세지를더이상받고 싶지않으시다면215-557-2826 로전화주십시오. 감사합니다


English (February 2015)

Hello, this is your Business Opportunity Call for February 10, 2015 from the Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1.     Are you thinking of starting a small business? Start here! This interactive class is an introduction to business resources and research. Attend this workshop to learn more on Wednesday, February 25 from 6:30 to 8:00 pm.  Advance registration is required as space is limited. This event is free and located at the Central Library; 1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103 in the Lower Level Technology Lab.  For questions call 215-686-5423. Tickets are available 30 minutes before class begins in the lobby of the library. You must show your Free Library card in order to receive a ticket.

2.     Do you have questions about expanding your business through contracts with the city? Listen to presentations from the City of Philadelphia, Temple University, PIDC, and other business advocate representatives. The event is on Wednesday, February 25 from 7:30 to 9:00 pm. Admission is free, registration is encouraged. For more information or to register, call (215) 683-2057. It is located at 1515 Arch Street, One Parkway Building, 18th Floor, Room 18-029.

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org.   To stop receiving this message, call 215-557-2826.

 


Francais (February 2015)

Salut, c'est votre opportunité d'appel d'entreprise du 10 février 2015 du Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1. Êtes-vous entrain de penser à entamer une petite entreprise? Commencer ici! Cette classe interactive est une introduction pour les resources d'entreprise et recherche. Assister cet atelier pour apprendre plus ce mercredi 25 février du 18h30 à 20h. L'enregistrement d'avance est requis puisque les places sont limités. Cet événement est grauit et situé au  Central Library; 1901 Vine Street Philadelphie, PA 19103 au niveau bas du laboratoire de technologie. Pour des questions appeler 215-686-5423. Les Tickets sont disponibles 30 minutes avant le début du classe dans le hall du librairie. Vous devez montrer votre carte de librairie pour recevoir un ticket.

2. Aves-cous des questions relatives à l'expansion de votre entreprise à travers des contrats avec la municipalité? Écouter des présentations de la Municipalité de Philadelphie, Université Temple, PIDC, et d'autres représentants. L'événement est le 25 février du 19h30 à 21h. L'admission est gratuite, l'enregistrement est encouragé. Pour plus d'information ou pour s'enregistrer, appeler   (215) 683-2057. Il est situé au1515 Arch Street, One Parkway Building, 18ème  étage , Salle 18-029. 

Ça termine votre opportunité d'appel. Pour lire ces informations, consulter notre site web www.welcomingcenter.org.   Pour ne plus recevoir ce message, appeler 215-557-2826.


Español (February 2015)

1. Está pensando en comenzar un negocio pequeño? Comience aquí! Esta clase interactiva es una introducción a los recurso de negocio. Atienda este curso para aprender más, el miércoles febrero 25 de las 6:30 a las 8:00 pm. Registración es requerido ya que espacio es limitado. El evento es gratis y localizado en el Central Library; 1901 Vine St., Philadelphia, 19103 en el piso bajo, Technology Lab. Para preguntas llame al 215-686-5423. Tickets serán disponibles 30 minutos antes de clase en el lobby de la biblioteca. Debe mostrar su tarjeta de la biblioteca gratis para recibir su ticket.

2. Tiene preguntas sobre como expandir su negocio entre contactos de la ciudad? Venga a nuestro evento y oiga las presentaciones de La Ciudad de Philadelphia, Temple University, PIDC y otros representantes de negocios. El evento es e. miércoles, febrero 25 de las 7:30 a las 9:00 pm. Admisión es gratis, y registración es sugerida. 


Viet (February 2015)

Xin chào, đây là Cuộc Gọi Cơ Hội Kinh Doanh của quý vị cho ngày 10 tháng 2năm 2015từ Trung Tâm Chào Đón Người Dân Pennsylvania Mới.

1.     Quý vị có đang nghĩ tới việc thành lập một doanh nghiệp nhỏ? Hãy bắt đầu từ đây! Trong lớp tương tác này, quý vị sẽ được giới thiệu đến các nguồn lực kinh doanh và cách thức nghiên cứu thị trường. Hãy tham gia cuộc hội thảo để học hỏi thêm vào thứ 4, ngày 25 tháng 2 từ 6:30 đến 8:00 tối. Yêu cầu quý vị đăng ký trước vì chỗ ngồi có hạn. Hội thảo này miễn phí và sẽ được tổ chức tại Thư Viện Trung Tâm; 1901 Vine Street, Philadelphia, PA 19103 ở tầng dưới phòng Công Nghệ. Mọi câu hỏi xin liên hệ số 215-686-5423. Vé sẽ có sẵn 30 phút trước khi hội thảo bắt đầu trong sảnh của thư viện. Quý vị phải trình thẻ Thư Viện để được nhận vé vào hội thảo.

2.     Quý vị có câu hỏi cho việc mở rộng doanh nghiệp bằng qua những hợp đồng với thành phố Philadelphia? Hãy đến buổi thuyết trình từ người đại diện văn phòng của Thành Phố Philadelphia, đại học Temple, PIDC, và những tổ chức ủng hộ doanh nghiệp khác. Sự kiện tổ chức vào thứ 4, ngày 25 tháng 2 năm 2015 từ 7:30 đến 9:00 tối. Vé vào cửa miễn phí nếu được đăng ký trước buổi thuyết trình. Cần thêm thông tin đăng ký, xin liên hệ số (215) 683-2057. Buổi thuyết trình sẽ được tổ chức tại 1515 Arch Street, Tòa Nhà One Parkway, tầng 18, phòng 18-029.

Đây Cuộc Gọi Hội Kinh Doanh cho quý vị. Để đọc thông tin nêu trên, hãy vào trang web của chúng tôi tải địa chỉ www.welcomingcenter.org. Nếu quý vị không muốn nhận thông điệp này, hãy gọi số 215-557-2826. 


Mandarin (February 2015)

 


Korean (February 2015)

안녕하세요, 2015년2월웰커밍센터(the Welcoming Center for New Pennsylvanians) 오퍼튜니티콜(Opportunity Call)입니다.

1.  새로운 소규모 사업을 생각하고 계십니까? 이곳에서 시작하십시요! 이 참여 수업에서는 비즈니스 리서치와 리소스에 대한 정보들을 얻으실 수 있으십니다. 2월 25일, 수요일, 저녁 6시 30분에서 8시 사이에 열리는 이 워크샵은 자리가 제한되어 있으니 미리 등록을 하셔야 합니다. 이 무료 이벤트는1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103 에 위치한 Central Library의 아래층 Technology Lab에서 진행됩니다. 자세한 문의는215-686-5423로 전화 주십시오. 티켓은 30분 전에 도서관 로비에서 받으실 수 있으시며, 티켓을 받기 위해서는Free Library card를 소지하셔야 합니다.

2. 시정부와 계약을 통한 사업 확장에 대해 관심이 있으십니까? 필라델피아 시정부, Temple University, PIDC, 그리고 다른 사업 관계자들로 부터 정보를 얻으십시오. 이 이벤트는 2월 25일, 수요일, 저녁 7시 30분에서 9시 사이에 진행됩니다. 참가비는 무료이나, 등록을 해 주시는 것이 좋습니다. 더 자세한 문의는 (215) 683-2057로 연락 주십시오. 장소는1515 Arch Street, One Parkway Building, 18th Floor, Room 18-029 입니다. 

여기까지오퍼튜니티콜이었습니다. 더자세한정보는저희웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해주십시오. 이메세지를더이상받고 싶지않으시다면215-557-2826 로전화주십시오. 감사합니


 

English (January 2015)

Hello, this is your Business Opportunity Call for January 13, 2015 from the Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1.     Interested in learning about a new and different type of loan for your business? Kiva Zip is a website that enables entrepreneurs to access 0% interest small business loans. The Philadelphia Department of Commerce is partnering with Kiva Zip to bring this innovative funding to small businesses. Attend this workshop to learn more on Wednesday, January 14 from 4:00pm - 5:30pm.  Advance registration is required as space is limited. This event is free and located at the Central Library; 1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103 in Room 108, just past the Home Page Café.  For questions call 215-686-5423.

2.     Do you have questions about becoming a business owner? The Women’s Business Development Center will be hosting the Jumpstart: Before You Start workshop on Thursday January 29th from 5:45PM-9:00PM at 1315 Walnut St., Suite 1124 Philadelphia, PA 19107. The workshop will cover your business idea, the resources to make it happen, and much more! The event is $35. To register call (215) 790-9232.

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org.   To stop receiving this message, call 215-557-2826.


Francais (January 2015)

Salut, c'est votre opportunité d'appel d'entreprise pour le 13 janvier 2015 du Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1. Êtes-vous intéressés  d'apprendre les nouveaux types des prêts pour votre entreprise?Kiva Zip  est un site web qui permit aux entrepreneurs  d'accéder 0% taux d'intérêt pour les prêts des petites entreprises.  Philadelphia Department of Commerce  en partenariat avec   Kiva Zip pour apporter ce nouveau financement  aux petites entreprises. Il fair atteindre cet atelier pour apprendre plus le mercredi 14 janvier du 16h à 17h30. L'enregistrement d'avance est demandé puisque les places sont limités. Cet événement est gratuit et situé au Central Library; 1901 Vine Street Philadelphie, PA 19103 dans la salle 108, juste devant Home Page Café. Pour des questions, appeler 215-686-5423.

2. Avez-vous des questions pour devenir propriétaire d'entreprise. Women’s Business Development Center animera  Jumpstart: Atelier Avant d'Entamer le jeudi 29 janvier du 17h45 à 21h au 1315 Walnut St., Suite 1124 Philadelphie, PA 19107. L'atelier va couvrir votre idée de projet, les resources requises pour réaliser votre projet, et plus que ça! L'événement est  $35. Pour s'enregistrer appeler (215) 790-9232.

Ça termine votre opportunité d'appel. Pour lire ces informations, consulter notre site webwww.welcomingcenter.org. Pour ne plus recevoir ce message, appeler 215-557-2826.


Español (January 2015)

Está interesado en aprender sobre un préstamo nuevo para su negocio? Kiva Zip es un website en donde puede buscar préstamos para su negocio con interés de 0%. El Philadelphia Department of Commerce se juntara con Kiva Zip para traer este tipo de financiamiento para negocios. Venga a este curso para aprender más, será el miércoles, enero 14 de las 4:00 pm a las 5:30 pm. Registración es requerido, ya que espacio es limitado. Este evento es gratis y localizado en Central Library, 1901 Vine Street, Philadelphia 19103, cuarto 108 pasando Home Page Café. Para preguntas llame al 215-686-5423

Tiene preguntas sobre como tener su propio negocio? El Women’s Business Development Center estará teniendo un curso llamado Jumpstart: Before You Start workshop, el jueves enero 29 de las 5:45 pm a las 9:00 pm en 1315 Walnut St., suite 1124 Philadelphia 19107. El curso cubrirá su idea de negocio, los recursos y mucho más! El evento es $35. Para registrarse llame al 215-790-9232.


Viet (January 2015)

Xin chào, đây là Cuộc Gọi Cơ Hội Kinh Doanh của quý vị cho ngày 13tháng 1năm 2015từ Trung Tâm Chào Đón Người Dân Pennsylvania Mới.

1.     Quan tâm đến việc tìm hiểu các loại chương trình vay vốn mới cho doanh nghiệp của quý vị? Kiva Zip là trang Web được thành lập để hỗ trợ các doanh nhân tiếp cận các khoản vay vốn với 0% lãi suất. Bộ Thương Mại của Philadelphia đang hợp tác với Kiva Zip để mang chương trình vay vốn sáng tạo này đến với các doanh nghiệp nhỏ. Hãy tham dự hội thảo để tìm hiểu thêm vào Thứ 4, ngày 14 tháng 1 từ 4:00 đến 5:00 chiều. Yêu cầu quý vị đăng ký trước vì chỗ ngồi có hạn. Hội thảo hoàn toàn miễn phí và sẽ tổ chức ở phòng 108 tại Thư Viện Trung Tâm; 1901 Vine Street, Philadelphia, PA 19103 (nhìn ngang từ Café Home Page). Mọi câu hỏi xin liên hệ số 215-686-5423.

2.     Quý vị có câu hỏi gì trong mong muốn trở thành chủ doanh nghiệp? Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp cho Phụ Nữ sẽ tổ chức hội thảo Khởi Động Doanh Nghiệp: Trước Khi Bạn Bắt Đầu vào Thứ 5, ngày 29 tháng 1 từ 5:45 đến 9:00 tối tại phòng 1124, số 1315 Walnut Street, Philadelphia, PA 19107. Hội thảo sẽ trợ giúp quý vị thúc đẩy ý tưởng kinh doanh, trinh bày các nguôn lực để thực hiện ý tưởng, và nhiều điều bổ ích khác! Chương trình sẽ có giá $35. Để đăng ký tham dự, xin gọi số 215-790-9232.

Đây là Cuộc Gọi Cơ Hội Kinh Doanh cho quý vị. Để đọc thông tin nêu trên, hãy vào trang web của chúng tôi tải địa chỉ www.welcomingcenter.org. Nếu quý vị không muốn nhận thông điệp này, hãy gọi số 215-557-2826. 


Mandarin (January 2015)

您好,这里是宾州新移民友好中心为您提供的2015年1月商机电话,今日为201年1月13日。

1. 您有兴趣学习和了解一种新形势的商业贷款么?Kiva Zip网站为新创立的小企业提供0%利息的小型商业贷款。费城商业局与Kiva Zip 网站建立了合作伙伴关系,将这种新形势的贷款提供给小型商业。参加研讨会,了解更多相关信息。研讨会将于1 月14日,周三,小屋4:00pm 至5:30pm举行。因席位有限,请您提前电话预定。本次研讨会免费。地址位于中央图书馆的108室(紧靠Home Page Cafe),1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103。如您对本课程有任何问题,请致电215-686-5423咨询。

2. 是否有兴趣创立您自己的企业呢?妇女商业发展中心将举办一跃成功:创业之前的研讨会。研讨会时间为1月2日,周四,下午 5:45至9:00. 地址位于1315 Walnut St., 1124房间 Philadelphia, PA 19107. 研讨会将会探索什么样的商业主意和资源有助于您的企业创立。本研讨会的价格为$35. 请致电(215) 790-9232咨询详情。 本次商机电话到此为止。详情请登录宾州新移民友好中心的官方网站www.welcomingcenter.org。若您希望终端电话服务,请拨打2 15-557-2826。


Korean (January 2015)

안녕하세요, 2015년 1월 웰커밍 센터(the Welcoming Center for New Pennsylvanians) 오퍼튜니티 콜(Opportunity Call)입니다.

1. 귀하의 비즈니스를 위한 새롭고 다른 대출 방법에 대해 배우고 싶으싶니까? Kiva Zip은 소규모 비즈니스 사업가들을 대상으로 0% 금리로 대출을 해주는 웹사이트 입니다. 필라델피아 상무부는 Kiva Zip과 협력하여 소규모 비즈니스들을 대상으로 혁신적인 자금을 지원하고자 합니다. 1월 14일, 수요일, 오후 4시에서 5시 30분 사이에 열리는 이 워크샵에 오십시오. 자리가 제한되어 있으니 미리 등록을 하셔야 하며, 이 무료 이벤트는 1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103 에 위치한 중앙 도서관의 룸 108에서 열립니다. 문의는  215-686-5423로 전화주십시오. 

2. 사업가가 되는 데에 궁금한 점이 있으십니까? 여성 비즈니스 개발 센터는 “Jumpstart: Before You Start” 라는 주제로 1월 29일, 목요일, 오후 5시 45분에서 9시 사이에 1315 Walnut St., Suite 1124 Philadelphia, PA 19107 에서 워크샵을 진행합니다. 이 워크샵에서 귀하 비즈니스 창업 아이디어, 아이디어를 현실로 실현할 수 있는 방안등에 대해 배울 것입니다. 참가비는 35불이며, 등록을 위해서는 (215) 790-9232로 전화 주십시오. 

여기까지 오퍼튜니티 콜이었습니다. 더 자세한 정보는 저희 웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해 주십시오. 이 메세지를 더이상 받고 싶지 않으시다면215-557-2826 로 전화 주십시오. 감사합니다


English (November 2014)

Hello, this is your Business Opportunity Call for November 11, 2014 from the Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1.   Need help deciding which legal entity is best for your business? The Welcoming Center for New Pennsylvanians is hosting Choosing a Legal Entity for Your Start Up on Thursday, November 13, 2014 from 9:00 AM to 11:00AM. This event is free and located in the GPCC, at  200 S. Broad Street, Suite 700, Philadelphia, PA 19102 in the Montgomery Room. Space is limited. To register, call 215-557-2626.

2. The Free Library of Philadelphia and Entrepreneur Works are hosting a Small Business Tax Workshop on Wednesday, November 19, 2014 starting at 6:30PM. This event is free and located at the Central Library; 1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103 in Room 108, just past the Home Page Café.  For questions call 215-686-5394.

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org. To stop receiving this message, call 215-557-2826.


Francais (November 2014)

Salut, c’est votre opportunité d’appel d’entreprise du 11 novembre  2014 du Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1. Avez-vous besoin d’aide pour décider quel genre d’entité légale pour votre entreprise ?  The Welcoming Center accueille l'atelier Choosing a Legal Entity for Your Start Up «choisir une entité légale pour votre entreprise » le jeudi 13 novembre 2014 du 9h à 11h. Cet événement est gratuit et sera tenu au GPCC 200 S. Broad Street suite 700, Philadelphie, Pa 19102 à la salle Montgomery. Espace limité. Pour s'enregistrer, appeler (215) 557- 2626.

2. The Free Library of Philadelphia et Entrepreneur Works  accueille un atelier  Small Business Tax « Taxes pour les Petites Entreprises » le mercredi 19 novembre 2014  à partir du 18h30. Cet événement est gratuit et sera tenu au Central Library ; 1901 Vine Street Philadelphie, Pa 19103 salle 108, juste après Home Page café. Si vous avez des questions, appeler 215-686-5394.

 

Ca termine votre opportunité d’appel. Pour lire ces informations, consulter notre site web www.welcomingcenter.org. Pour ne plus recevoir ce message, appeler 215-557-2826.


Español (November 2014)

Necesita ayuda para saber cuál plan legal es mejor para su negocio? El Welcoming Center for New Pennsylvanians estará teniendo un curso llamado Choosing a Legal Entity for Your Start Up, el jueves Noviembre 13, de las 9:00 am a las 11:00 am. Este evento es gratis y localizado en GPCC, 200 S. Broad St., Suite 700, Philadelphia 19102 in Montgomery Room.  Spacio es limitado, llame al 215-557-2626.

La Biblioteca Gratis de Philadelphia y Entrepreneur Works estarán teniendo un curso llamado Small Business Tax Workshop el miércoles, noviembre 19 comenzando a las 6:30 pm. Este evento es gratis y localizado en la Biblioteca Central, 1901 Vine St., Philadelphia, 19103 en el cuarto 108, pasando Home Page Café. Para preguntas llame al 215-686-5394.


Viet (November 2014)

Xin chào, đây là Cuộc Gọi Cơ Hội Kinh Doanh của quý vị cho ngày 11 tháng 11 năm 2014 từ Trung Tâm Chào Đón Người Dân Pennsylvania Mới.

  1. Cần sự trợ giúp trong việc lựa chọn đơn vị hợp pháp cho doanh nghiệp của quý vị? Trung Tâm Chào Đón Người Dân Pennsylvania Mới sẽ tổ chức hội thảo Chọn Đơn Vị Hợp Pháp Cho Doanh Nghiệp Mới Của Bạn vào thứ 5, ngày 13 tháng 10 năm 2014. Sự kiện này hoàn toàn miễn phí tại GPCC, địa chỉ 200 S. Broad Street, Suite 700, Philadelphia, PA 19102 trong phòng Montgomery. Chỗ ngồi có hạn. Để được đăng ký, xin gọi số 215-557-2626.
  2. Thư Viện của Philadelphia và Entrepreneur Works sẽ cùng nhau tổ chức hội thảo Luật Thuế cho Doanh Nghiệp Nhỏ vào thứ 4, ngày 19 tháng 11 năm 2014 bắt đầu từ 6:30PM. Sự kiện hoàn toàn miễn phí và sẽ nằm ở Thư Viện Trung Tâm, địa chỉ 1901 Vine Street, Philadelphia, PA 19103 phòng 108 (nhìn ngang từ quán Café Home Page). Mọi câu hỏi xin gọi số 215-686-5394.


Đây là Cuộc Gọi Cơ Hội Kinh Doanh cho quý vị. Để đọc thông tin nêu trên, hãy vào trang web của chúng tôi tải địa chỉ www.welcomingcenter.org. Nếu quý vị không muốn nhận thông điệp này, hãy gọi số 215-557-2826.

 


Mandarin (November 2014)

您好,这里是宾州新移民友好中心为您提供的11月商机电话。

1.       您想了解哪一种法人实体最适合您的商业模式么?宾州新移民友好中心将于2014年11月13日早9:00am 至11:00am在费城商会举办为您的创业公司选择最佳的法律实体研讨会。本研讨会免费向公众开放。研讨会将在费城商会举办,地址位于费城200S. Broad街,700Montgomery 室,邮编是19102。名额有限。若您有兴趣参与本研讨会,请拨打215-557-2626预订。

 

2.       费城图书馆和自主创业协会将于2014年11月19日,周三晚6:30pm举办小型企业税务知识研讨会本研讨会免费向公众开放。研讨会将在市政中心举办,地址位于费城1901 Vine Street,108室,邮编是19103。如您对本研讨会有疑问,请致电215-686-5394咨询。

 

本次商机电话到此为止。详情请登录宾州新移民友好中心的官方网站www.welcomingcenter.org。若您希望终端电话服务,请拨打215-557-2826。


Korean (November 2014)

안녕하세요, 2014년11월웰커밍센터(the Welcoming Center for New Pennsylvanians) 오퍼튜니티콜(Opportunity Call)입니다.

1. 귀하의 비즈니스 법인 선택하는데에 도움이 필요하십니까? 웰커밍센터는"창업을 위한 법인 선택하기"라는 주제로 워크샵을 개최합니다. 일시는 2014년 11월 13일, 목요일, 오전 9시부터 11시 이며, 이 무료 이벤트는 200 S. Broad Street, Suite 700, Philadelphia, PA 19102 에 위치한GPCC의 몽고메리 룸에서 진행됩니다. 자리가 제한되어 있으니, 등록을 위해서는215-557-2626로 전화 주십시오.

 

2. Free Library of Philadelphia와Entrepreneur Works는 "중소사업 세금 워크샵" 을 2014년 11월 19일, 수요일, 저녁 6시 30분에 개최합니다.이 무료 워크샵은1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103, Home Page Café바로 지나  Room 108에서 진행됩니다.  문의는(215) 686-5394 로 전화 주세요.

여기까지오퍼튜니티콜이었습니다. 더자세한정보는저희웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해주십시오. 이메세지를더이상받고 싶지않으시다면215-557-2826 로전화주십시오. 감사합니다.


English (October 2014)

 

Hello, this is your Business Opportunity Call for October 14, 2014 from the Welcoming Center for New Pennsylvanians

1. The Free Library of Philadelphia is hosting a Social Media Success Workshop on Wednesday, October 22, 2014 from 6:30-8:30 p.m. This event is free and located at the Central Library; 1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103 in Room 108, just past the Home Page Café.  For questions call (215) 686-5394.

2. Need help with a marketing or financial plan? The Free Library of Philadelphia is also hosting a Guide to Business Planning Workshop on Tuesday, October 28, 2014 at 6:30pm.  This event is free and located at the Central Library; 1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103 in the Skyline Room on the 4th floor.  For questions call (215) 686-5394.

3.  Need help turning your business idea into reality? Entrepreneur Works is hosting a Getting my Idea to Fly Workshop on Thursday, October 16, 2014 from 6:30 to 8:00pm.This event is free and located at the Entrepreneur Works Office, 111 S. Independence Mall East Suite 528, The Bourse Building, Philadelphia, PA 19106. For more information call (215) 545- 3100.

 

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org.  To stop receiving this message, call 215-557-2826.


Francais (October 2014)

Salut, c’est votre opportunité d’appel d’entreprise du 14 octobre 2014 du Welcoming Center for New Pennsylvanians

1. Free Library of Philadelphia anime un atelier du succès du media social «Social Media Success» le mercredi 22 octobre 2014 du 18h30 à 20h30. Cet évènement est gratuit et sera situé au Central Library; 1901 Vine Street Philadelphie, PA 19103 dans la salle 108, juste après café « Home Page ». Pour des questions, appeler  (215) 686-5394.

2. Avez-vous besoin d’aide pour avoir un plan de marketing ou de finance ?  Free Library of Philadelphia accueille un atelier de guide de plan d’entreprise   «Guide to Business Planning» le mardi 28 octobre, 2014 à 18h30. Cet évènement est gratuit et sera situé au Central Library; 1901 Vine Street Philadelphie, PA 19103 dans la salle Skyline  au 4ème étage.

3. Avez-vous besoin d’assistance pour réaliser votre idée de projet d’entreprise ?  Entrepreneur Works accueille  l’atelier Avoir mon idée pour voler « Getting my Idea to Fly » le jeudi 16 octobre 2014 du 18h30 à 20h. Cet évènement est gratuit et sera situé à l’office du Entrepreneur Works, 111 S. Independence Mall East Suite 528, Bourse Building, Philadelphie, PA 19106. Pour plus d’informations appeler (215) 545-3100.

Ca termine votre opportunité d’appel. Pour lire ces informations, consulter notre site web  www.welcomingcenter.org

Pour ne plus recevoir ce message, appeler  215-557-2826.


Viet (October 2014)

Xin chào, đây là Cuộc Gọi Cơ Hội Kinh Doanh của quý vị cho ngày 14 tháng 10 năm 2014 từ Trung Tâm Chào Đón Người Dân Pennsylvania Mới.

1.      Thư Viện của Philadelphia sẽ tổ chức hội thảo “Sử Dụng Mạng Xã Hội Thành Công”  vào thứ 4, ngày 22 tháng 10 năm 2014 từ 6:30 đến 8:30 tối. Sự kiện này hoàn toàn miễn phí và sẽ tổ chức ở phòng 108 Thư Viện Trung Tâm, địa chỉ 1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103 (nhìn ngang từ quán Cafe Home Page). Mọi câu hỏi xin liên hệ số (215) 686-5394.

2.      Cần sự trợ giúp trong kế hoạch tiếp thị hoặc tài chính? Thư Viện của Philadelphia sẽ tổ chức hội thảo “Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Kinh Doanh” vào thứ 3, ngày 28 tháng 10 năm 2014 từ 6:30 tối. Sự kiện này hoàn toàn miễn phí và sẽ tổ chức ở Phòng Sân Thượng trên tầng 4, Thư Viện Trung Tâm, địa chỉ 1901 Vine Street Philadelphia, PA 19103. Mọi câu hỏi xin liên hệ số (215) 686-5394.

3.      Cần sự giúp đỡ trong việc biến đổi ý tưởng kinh doanh thành hiện thực? Entrepreneur Works sẽ tổ chức hội thảo “Bay Lên Những Ý Tưởng” vào thứ 5, ngày 16 tháng 10 năm 2014 từ 6:30 đến 8:30 tối. Sự kiện này hoàn toàn miễn phí và sẽ tổ chức ở Văn Phòng Entrepreneur Works, địa chỉ Phòng  528, 111 S. Independence Mall East, The Bourse Building, Philadelphia, PA 19106. Cần thêm thông tin xin liên hệ số (215) 545-3100.

Đây là Cuộc Gọi Cơ Hội Kinh Doanh cho quý vị. Để đọc thông tin nêu trên, hãy vào trang web của chúng tôi tải địa chỉ www.welcomingcenter.org. Nếu quý vị không muốn nhận thông điệp này, hãy gọi số 215-557-2826.


English (September 2014)

Hello, this is your Business Opportunity Call for September 9, 2014 from the Welcoming Center for New Pennsylvanians

1. The Urban League of Philadelphia is hosting a Social Media Workshop on Thursday, September 11, 2014 from 10:00 AM to 11:00 AM. This workshop will help you learn what social media is and how it can help your business. It is located in their office at 121 S Broad St Philadelphia, PA 19107 on the 9th Floor. For questions call, (215) 985-3220. The event is free.

2. Are you an entrepreneur who is ready to take the next step? Learn to use library resources to research your business plan in the Business Plan Toolkit classes! This program is designed as a series and we encourage you to attend all three classes. Classes begin Tuesday, October 7th at 10:30 a.m. and continue Tuesday, October 14th at 10:30 a.m. and Tuesday, October 21st at 10:30 a.m. A Free Library card and basic computer skills are required. . It is located at the Free Library of Philadelphia - Parkway Central Library 1901 Vine St Philadelphia, PA 19103. Space is limited to 12 people per class, so register early. For more information, please call: 215-686-5394. The event is free.

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org.  To stop receiving this message, call 215-557-2826.

 


Francais (September 2014)

Salut, c'est votre opportunité d'appel d'entreprise pour le 9 septembre 2014 du Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1.The Urban League of Philadelphia anime l'atelier Social Media le jeudi 11 Septembre  2014 du 10h00 à 11h00. Cet atelier vous aidera à identifier média  social et comment  aidera votre entreprise. Il est situé dans leur office au 121 S Broad St Philadelphia, PA 19107 au 9ème étage. Pour des questions, appeler , (215) 985-3220Cet événement est gratuit.

2.Êtes-vous an entrepreneur qui est prêt pour prendre le nouveau étape? Apprendre comment utiliser les ressources de librairie pour rechercher votre plan d'entreprise dans les classes plan d'entreprise Toolkit! Ce program est désigné dans des séries et on vous encourage à assister les 3 classes. Les classes commenceront le mardi 7 octobre du 10h30 et continuera le mardi 14 octobre à 10h30 et le mardi 21 octobre à 10h30. Il est demandé d'avoir la carte de Free Library et avoir les compétences de base d'ordinateur. Il est situé au Free Library of Philadelphie- Parkway Central Library 1901 Vine St Philadelphie, PA 19103. L'espace est limité au 12 personnes par classe, alors il faut s'enregistrer tôt. Pour plus d'informations, prière d'appeler: 215-686-5394. Cet événement est gratuit.

Ça termine votre opportunité d'appel. Pour lire ces informations, consulter notre site web www.welcomingcenter.org.  Pour ne plus recevoir ce message, appeler 215-557-2826.


 

Español (September 2014)

1. Urban League de Philadelphia estará teniendo un curso llamado Social Media Workshop el jueves, septiembre 11, 2014 de las 10:00 am a las 11:00 am. Este curso le ayudara aprender lo que es la media social y como le puede ayudar a su negocio. La localización es 121 S. Broad st. Philadelphia 19107 en el piso 9. Para preguntas llame al 215-985-3220. El evento es gratis.

2.   Es un empresario que está listo para tomar el próximo paso? Aprenda a usar recursos de la biblioteca para buscar planes de negocios en el curso Business Plan Toolkit. Este programa está diseñado como series y esperamos que atiendan las tres clases. Las clases comienzan martes, Octubre 7, a las 10:30 am. Y continuaran el martes Octubre 14 a las 10:30 am y martes Octubre 21 a las 10:30. Una tarjeta gratuita de la biblioteca será requerida. Sera en la biblioteca gratis de Philadelphia – Parkway Centra Library 1901 Vine st. 19103. Espacio es limitado a 12 personas por clase, así que regístrese pronto. Para más información llame al 215-686-5394. El evento es gratis. 

 


 


Mandarin (September 2014)

您好,这是费城新移民友好中心为您提供的九月商机电话。

1. 费城城市联盟将在9月11号,星期四上午10点到11点举办“社交媒体”讨论会。本次研讨会将帮助您了解社交媒体以及如何运用它帮助提升您的业务。活动地址位于121 S Broad street, 9楼的办公室。如有疑问请致电(215)985-3220,此次活动免费。

2. 你正在为企业做下一步筹划吗?快来学习使用图书馆资源吧!这一系列的课程将帮助您学习使用图书馆资源并运用到您的商业计划中。此次课程共三节,上课时间分别为(星期二)10月7日,14日,21日上午10:30。您需要一张自由图书馆卡和计算机基础技能才可以参加此次课程。地址位于费城自由图书馆,1901 Vine street。此次课程免费且人数有限,请尽早报名,欲了解更多信息,请致电215-686-5394

详情请登录我们的官网www. welcomingcenter.org。需中断此电话服务请拨打215-557-2826

 

 

Korean (September 2014)

 

 

안녕하세요, 2014년9월웰커밍센터(the Welcoming Center for New Pennsylvanians) 오퍼튜니티콜(Opportunity Call)입니다.

           1.       어반리그필라델피아에서소셜미디아워크샵을제공합니다. 이워크샵은이달9월11일에오전열시부터열한시까지진행될예정입니다. 이워크샵에서귀하비즈니   스를위해소셜미디아를어떻게효과적으로활용할수있는지에대해서배우십시오. 이워크샵은121 South. Broad St. Philadelphia, PA 19107에서열립니다. 문의사항은(215) 985-3220으로연락바랍니다. 행사는무료입니다.  

  2.    성장하고자하는사업가이십니까? 비즈니스플랜툴킷수업에서귀하비즈니스를성장시킬수있는방법에대해배우십시오. 이프로그램은시리즈이기때문에, 세번의수업을다들으실때에가장큰효과를얻으실수있으십니다. 이수업은10월7일오전10시30분에시작하며, 10월14일, 10월21일10시30분에 연장선으로진행됩니다. Free Library of Philadelphia 카드와기본적인컴퓨터스킬이필요합니다. 이워크샵은1901 Vine St Philadelphia, PA 19103 에위치한Parkway Central Library 에서진행되며, 12 명으로참가자를제한하니등록을서두르십시오. 이무료이벤트의자세한문의는215-686-5394로전화주십시오.

여기까지오퍼튜니티콜이었습니다. 더자세한정보는저희웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해주십시오. 이메세지를더이상받고싶지않으시다면215-557-2826 로전화주십시오. 감사합니다.


 


 (August 2014)

Listen to the Francais Opportunity Calls

Salut, c'est votre opportunité d'appel d'entreprise pour le 12 août 2014 du Welcoming Center for New Pennsylvanians

1. Etes-vous intéressés à entamer une entreprise de nourriture? The Enterprise Center anime "Foodie Forum" le mercredi 13 août 2014 du 13h à 14h. Cet événement inclut des informations pour louer un espace de cuisine chez Dorrance H. Hamilton Center for Culinary Enterprises et va répondre à vos questions relativent au commencement d'une entreprise de nourriture. L'atelier est situé au Enterprise Center, 4548 Market Street Philadelphie, PA 19103. Cet événement est gratuit.

2. Urban League of Philadelphia anime l'atelier atelier "Foreclosure Prevention" le mardi 26 août 2014 du 14h à 16h. Les conseillers peuvent vous aider à explorer tous les méthodes possibles pour garder votre maison dans une session consultative confidentielle. Ca sera situer au 121 S Broad St Philadelphia, PA 19107 dans le 9ème étage. Pour poser des questions, appeler (215) 985-3220 extension #201. L'événement et gratuit.

Ca termine votre opportunité d'appel. Pour lire ces informations, consulter notre site web www.welcomingcenter.org. Pour ne plus recevoir ce message, appeler 215-557-2826.


Español (August 2014)

Listen to the Español Opportunity Calls

1.)    Está interesado en comenzar un negocio de comida? El Enterprise Center estará teniendo un curso llamado The Foodie Forum. Sera miércoles, Agosto 13, 2014 de las 1:00 pm hasta las 2:00 pm. El evento incluye información de cómo rentar espacio en la cocina de Dorrance H. Hamilton Center y contestara sus preguntas de como comenzar su negocio de comida. El evento será en El Enterprise Center, en 4548 Market Street, Philadelphia 19103. El evento es gratis.

2.)    El Urban League de Philadelphia estará tenido un curso llamado Prevención de Ejecución de una Hipoteca. Sera el martes, Agosto 26, 2014 de las 2:00 pm a las 4:00 pm. Consejeras estarán ayudando en encontrar modos de salvar su casa en sesiones confidenciales. Está localizado en 121 South Broad St. Philadelphia, 19107 en el piso 9. Para preguntas llame al 215-985-3220, extensión 201. El evento es gratis. 


Viet (August 2014)

Listen to the Vietnamese Opportunity Calls

Xin chào, đây là Kêu Gọi Cơ Hội Kinh Doanh của các bạn cho ngày 12 tháng 8 năm 2014 từ Trung Tâm Chào Đón Người Dân Pennsylvania Mới.

1.      Bạn quan tâm đến việc khởi nghiệp trong ngành thực phẩm? Trung Tâm Doanh Nghiệp sẽ tổ chức một Diễn Đàn Dành Cho Những Người Thích Nấu Ăn  vào thứ Tư, ngày 13 thánng 8 năm 2014 từ 1:00 đến 2:00 giờ chiều. Sự kiện này bao gồm thông tin về việc thuê mặt bằng bếp tại Trung Tâm Doanh Nghiệp Nấu Ăn Dorrance H. Hamilton và giải đáp mọi câu hỏi của bạn về việc khởi nghiệp trong ngành thực phẩm. Buổi hội thảo được tổ chức tại Trung Tâm Doanh Nghiệp, 4548 Market Street Philadelphia, PA 19103. Sự kiện này miễn phí.

2.      Liên Đoàn Thành Phố Philadelphia sẽ tổ chức buổi hội thảoNgăn chặn tình trạng xiết nợ vào thứ Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2014 từ 2:00 đến 4:00 giờ chiều. Các nhân viên tư vấn có thể giúp các bạn khám phá những biện pháp thích hợp để cứu ngôi nhà của bạn trong buổi tư vấn kín. Buổi tư vấn này được tổ chức tại văn phòng của họ ở 121 S Broad St Philadelphia, PA 19107 trên lầu 9. Nếu bạn có câu hỏi thắc mắc, hãy gọi đến số (215) 985-3220 số máy nhánh #201. Sự kiện này miễn phí.

Sự kiện này bao gồm Lời Kêu Gọi Cơ Hội dành cho các bạn. Để biết thông tin này, hãy vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.welcomingcenter.org.  Nếu các bạn không muốn nhận thông điệp này, hãy gọi đến số 215-557-2826.


Mandarin (August 2014)

Listen to the Mandarin Opportunity Calls

您好,这是费城新移民友好中心为您提供的八月商机电话。

1,您有兴趣从事食品行业吗?企业中心将在本周三,8月13号下午1点到2点举办美食家论坛。本次活动将提供有关在多兰斯汉密尔顿中心租赁厨房的信息,并回答您有关从事食品行业的问题。此次活动位于费城企业中心,4548 Market Street,此次活动免费。

2. 费城城市联盟将在8月26号,星期二下午2点到4点举办“防止抵押”活动。咨询师们将在这次保密咨询会里帮助您保住您的家和财产。此次活动位于121 S Broad street, 9楼的办公室。如有疑问请致电(215)985-3220,拨分机号#201。此次活动免费。

    详情请登录我们的官网www. welcomingcenter.org。需中断此电话服务请拨打215-557-2826


Korean (August 2014)

Listen to the Korean Opportunity Calls

안녕하세요, 2014년8월웰커밍센터(the Welcoming Center for New Pennsylvanians) 오퍼튜니티콜(Opportunity Call)입니다.

1.      음식사업에 관심 있으십니까?  엔터프라이즈 센터에서 음식포럼을 이달 8월 13일, 수요일 오후 한시 부터 두시까지 음식포럼을 주최합니다. 본 행사에서는 도렌스 음식업 헤밀턴 센터(the Dorrance H. Hamilton Center for Culinary Enterprises) 주방 대여에 관한 정보를 제공합니다. 음식업에관한 질문 응답시간도 준비되어 있습니다. 이 워크샵은  4548 Market Street Philadelphia, PA 19103에 위치되어있는 엔터프라이즈 센터에 열릴 예정입니다.  본 행사는 무료입니다.

2.      어반 리그 필라델피아에서 차압방지 워크샵을 제공합니다. 이 워크샵은 이달 8월 26일에 오후 두시부터 네시까지 진행 될 예정입니다. 상담인이 비공개 카운슬링 세션에서 직접 다양한 방법의 귀하의 집 유지 방법에 대해서 상담해 드립니다. 이 워크샵은 121 South. Broad St. Philadelphia, PA 19107에 위치해 있는 상담사의 오피스에서 직접 제공됩니다. 문의 사항은(215) 985-3220 내선번호 #201번으로 연락 바랍니다. 본 행사는 무료입니다.    

여기까지오퍼튜니티콜이었습니다. 더자세한정보는저희웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해주십시오. 이메세지를더이상받고싶지않으시다면215-557-2826 로전화주십시오. 감사합니다.


English (July 2014)

Listen to the English Opportunity Calls.

Hello, this is your Business Opportunity Call for July 15, 2014 from the Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1.      Are you a business owner who is looking to talk about your business and goals with experts? The Wharton Small Business Development Center will be hosting Introductory Meeting to Consulting on August 12th, from 9-11AM. This meeting will discuss your business’s unique needs and ideas to make it more successful. Entrepreneurs who are attending should be prepared to provide financial, customer, and competitor information. The event will be located at 3733 Spruce St., Floor 112, Philadelphia, PA 19104. This event is free, however; space is limited and will fill up quickly.  To register, please call (215) 898-4861.

2.      Are interested in working in the food industry? Come and see what’s cooking at The Free Library of Philadelphia. The Parkway Central Library, located at 1901 Vine Street Philadelphia, PA, has recently opened a new Culinary Literacy Center. The Culinary Literacy Center will be using cooking to teach reading, math, and chemistry, as well as host workshops on nutrition, healthy cooking, and public classes and demonstrations. There will be workshops for all ages. Some specific events being hosted this month include, Knife Skills Class, Summer Thyme Cooks, and GrandCooks. To learn more about upcoming events you can call (215) 686-5322 for more information.

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org.  To stop receiving this message, call 215-557-2826.


Francais (July 2014) 

Listen to the Francais Opportunity Calls.

Salut, c'est votre opportunité d'appel d'entreprise pour le 15 juillet 2014 du Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1.   Etes-vous  propriétaire d'entreprise qui est à la recherche des experts pour leurs parlez de votre entreprise? The Wharton Small Business Development Center animera « Introductory Meeting to Consulting »  le 12 août du 9h à 11h. Cette rencontre va discuter vos idées uniques et besoins d'entreprise pour la rendre plus réussissant. Les Entrepreneurs qui vont atteindre doivent être préparés pour fournir des informations sur les finances, le client, et le compétiteur. L'événement sera situé au 3733 Spruce St., étage 112, Philadelphie, PA 19104. Cet événement est gratuit, et pourtant, l'espace est limité et va être remplit rapidement.  Pour s'enregistrer, appeler  (215) 898-4861.

2.   Etes-vous intéressés dans l’industrie de nourriture? Venez voir ce qui est préparé au Free Library of Philadelphia. The Parkway Central Library, située au 1901 Vine Street Philadelphia, PA, a récemment entamé un nouveau “Culinary Literacy Center”. Le Centre d’alphabétisation culinaire utilisera la cuisinière pour enseigner la lecture, mathématique, et la chimie, et vont également animer des ateliers dans la nourriture, cuisine saine, et des classes et démonstrations publiques. Les ateliers seront pour tous les âges. Parmi les évènements spécifiques qui sont tenues ce mois incluent les compétences d’utilisation du couteau, cuisiniers de thym d’été, et grande cuisine. Pour apprendre sur les futurs évènements vous pouvez appeler (215) 686-5322 pour plus d’informations.

Ca termine votre opportunité d’appel. Pour lire ces informations, consulter notre site web www.welcomingcenter.org.  Pour ne plus recevoir ce message, appeler  215-557-2826.


Español (July 2014)

Listen to the Español Opportunity Calls.

1.       Eres un propietario de negocio buscando hablar sobre los goles de tu negocio con expertos? El Wharton Small Business Development Center estará teniendo un curso llamado Introductory Meeting to Consulting. Sera el Agosto 12 de las 9 am a las 11 am. Esta junta discutirá los ideas de su negocio y como hacerlas más exitosas. Empresarios que atiendan la junta deberían de estar preparados para discutir información de financia, y de clientes.  El evento será en 3733 Spruce St., piso 112, Philadelphia, PA 19104. El evento es gratis, pero el espacio es limitado. Para registrarse llame al 215-898-4861.

2.       Está interesado en trabajar en la industria de comida? La biblioteca gratis de Philadelphia, localizada en 1901 Vine Street Philadelphia, ha abierto un centro de culinaria. El centro estará cocinando para ensenar a la gente como leer, hacer matemáticas y química. También tendrá cursos pequeños de cocinar saludablemente y demostraciones publicas. Este curso es para todas las edades. Uno de los eventos específico será Knife Skills Class, Summer Thyme Cooks, y GrandCooks. Para aprender mas llame al 215-686-5322. 


Mandarin (July 2014)

Listen to the Mandarin Opportunity Calls.

您好,这是费城新移民中心为您提供的七月商机电话。

1. 您的商业计划需要专业意见吗?沃顿商学院的小型企业发展中心将在8月12号早上9点到11点举办商业顾问活动。这次会议将给您提供机会和专家讨论您的商业想法和需求。如果您打算参加此次活动,请准备好有关财务,客户和竞争对手的资料。活动地址位于费城地区3733 Spruce St., 112 号房间。此次活动免费,注册请尽快拨打215-898-4861

2. 您有兴趣从事食品行业吗?位于1901 Vine Street 的费城自由博物馆近期开展了烹饪文化中心。烹饪文化中心不仅会举办营养学和健康烹饪等专题讨论会,更将用美食教您阅读,数学和化学知识。所有活动对外开放,不限年龄。这个七月将有刀法训练课,夏日百里香烹饪和大厨训练课。如有兴趣,请致电215-686-5322

详情请登录我们的官网www. welcomingcenter.org。需中断此电话服务请拨打215-557-2826


Korean (July 2014)

Listen to the Korean Opportunity Calls.

안녕하세요, 2014년7월웰커밍센터(the Welcoming Center for New Pennsylvanians) 오퍼튜니티콜(Opportunity Call)입니다.

1.      귀하의사업에대해전문가와상의하고자하십니까?  와튼스쿨중소사업비즈니스개발센터는 (The Wharton Small Business Development Center) 812, 오전9시에서11사이에컨설팅미팅을진행합니다. 이미팅에서귀하비즈니스의특별한아이디어를개발시킬수있는방법에대해배우실수있으십니다. 이미팅에참가하고자하시는사업가들은, 재정및고객, 경쟁사정보들에대해논의하실준비를해오셔야합니다. 이이벤트는3733 Spruce St., Floor 112, Philadelphia, PA 19104에서 열립니다. 이 이벤트는 무료이나, 자리가 제한되어 있으니 등록을 서둘러 주십시오. 등록을 위해서는(215) 898-4861로전화주십시오.

2.      음식업계에관심이있으십니까? The Free Library of Philadelphia에오셔서필요한정보를얻으십시오. 1901 Vine Street Philadelphia, PA위치한파크웨이중앙도서관은(Parkway Central Library) 최근Culinary Literacy Center 열었습니다. 이 센터에서는 요리를 통해 독해능력, 수학, 화학 과목들을 배우실 수 있으며, 영양 워크샵, 웰빙 요리, 일반인들을 대상으로한 수업과 시범들의 워크샵에 참가하실 수 있으십니다. 연령대 별로 다양한 워크샵이 진행될 예정입니다. 이번달에는 ‘적절한 식도 사용방법,’ ‘여름 허브타임 요리’ 등의 이벤트가 진행됩니다. 이벤트의 정보 문의를 위해서는(215) 686-5322 전화 주십시오.    

여기까지 오퍼튜니티 콜이었습니다. 더 자세한 정보는 저희 웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해 주십시오. 이 메세지를 더이상 받고 싶지 않으시다면215-557-2826 로 전화 주십시오. 감사합니다.


English (June 2014)

Listen to the English Opportunity Call.

Hello, this is your Business Opportunity Call for June 10, 2014 from the Welcoming Center for New Pennsylvanians

1.      Do you need help writing a business plan? Parkway Central Library is hosting a Business Planning Workshop. It is on Tuesday, June 24th, from 6:30 - 8:00 PM. This event will provide small business owners and entrepreneurs with information about marketing and financial business plans. This is important when starting a new business or helping your existing one grow.  It is located at 1901 Vine Street, Philadelphia 19103 in Room 108, just past the Home Page Café. The event is free. To register call 215-686-5394.

2.      Do you want to learn how to protect yourself from common money scams or tricks that could take your cash? Clarifi and ACHIEVEability are hostingDodging Financial Predators on June 24, 2014 from 5:30 to 7:00pm. This workshop will include how to identify common scams, where and how to file a report against scammers and new ways that will keep you and your family’s money safe.   The workshop is located at 21 South 61st Street Philadelphia, PA 19139. The event is free. If you have questions, call 215-563-5665.

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org.  To stop receiving this message, call 215-557-2826.


Español (June 2014)

Listen to the Español Opportunity Calls.

1.       Necesita ayuda para planear su plan de pequeño negocio? Parkway Central Library estará teniendo un curso llamado Business Planning. Sera el martes, Junio 24 de las 6:30 pm a las 8:00 pm. El evento preverá información de marketing y financiamiento para su pequeño negocio. Esto es algo importante cuando está comenzando su negocio o está tratando de expandir el que ya tiene.  El evento será en 1901 Vine St., Philadelphia 19103 en el cuarto 108, pasando el Home Page Café. Este evento es gratis. Para registrarse llame al 215-686-5394.

2.       Quiere aprender a cómo protegerse de trucos que le pueden robar dinero?  Clarifi y ACHIEVEability estarán teniendo un curso llamado Dodging Financial Predators, el 24 de Junio de las 5:30 pm a las 7:00 pm. Este evento incluyera como identificar estafas comunes, donde  y como reportar estafadores, y modos seguros de mantener el dinero de su familia seguro. El evento será en 21 South 61st Street, Philadelphia 19139. El evento es gratis. Si tiene preguntas llame al 215-563-5665.


Việt (June 2014)

Listen to the Vietnamese Opportunity Calls.

Kính chào quý vị, đây là cuộc gọi cơ hội của bạn cho ngày 10 tháng 6 năm 2014 từ The Welcoming Center cho New Pennsylvania.

1.    Bạn có đang cần sự trợ giúp để viết một bảng kế hoạch kinh doanh? Trung tâm Thư viện Parkway tổ chức  hội thảo kế hoạch kinh doanh. Hội thảo vào Thứ 3 ngày 24 Tháng 6, từ 6:30-8:00 giờ tối. Sự kiện này sẽ cung cấp cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và các doanh nhân những thông tin về tiếp thị và kế hoạch kinh doanh tài chính. Những vấn đề rất quan trọng khi bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc giúp đỡ việc phát triển cho doanh nghiệp hiện tại của bạn. Hội thảo được đặt tại số 1901 Vine Street, Philadelphia 19103 trong Phòng 108, nằm cạnh bên Home Café. Sự kiện này là miễn phí. Để đăng ký xin gọi 215-686-5394.

2.    Bạn có muốn tìm hiểu làm thế nào để bảo vệ mình khỏi những trò gian lận hoặc thủ đoạn có thể làm mất tiền của bạn? Clarifi và ACHIEVEability tổ chức làm thế nào để tránh những người lừa gạt về tài chính vào ngày 24 Tháng Sáu 2014 5:30-7:00 tối. Hội thảo này sẽ bao gồm làm thế nào để xác định những trò lừa đảo phổ biến, ở đâu và làm thế nào để nộp báo cáo chống lại bọn lừa đảo và cách thức mới mà sẽ giúp giữ tiền bạc của  bạn và gia đình bạn an toàn. Hội thảo được đặt tại số 21 phía Nam đường số 61,  Philadelphia, PA 19139. Sự kiện này là miễn phí. Nếu bạn có thắc mắc, xin gọi 215-563-5665

Điều này đã kết thúc cuộc gọi Cơ hội của bạn. Để đọc thông tin này, hãy vào trang web của chúng tôi tại www.welcomingcenter.org. Để ngừng nhận tin nhắn, xin gọi 215-557-2826


Korean (June 2014)

Listen to the Korean Opportunity Calls.

안녕하세요, 2014년6월웰커밍센터(the Welcoming Center for New Pennsylvanians) 오퍼튜니티콜(Opportunity Call)입니다.

1. 사업 계획을 작성하시는데 도움이 필요하십니까? 파크웨이 센트럴 도서관 (Parkway Central Library)은 '비즈니스 계획 워크샵'을 개최합니다. 일시는 6월 24일, 화요일, 저녁 6시 30분에서 8시 사이이며, 이 이벤트에서 비즈니스 오너들과 사업가들은 홍보 전략 및 재정 비즈니스 계획에 대해서 배우실 수 있으십니다. 이 정보들은 사업을 시작하거나 귀하의 사업을 강화 시키는데 많은 도움이 될 것입니다. 장소는 1901 Vine Street, Philadelphia 19103, Room 108 이며, the Home Page Café 를 바로 지나시면 찾으실 수 있으 십니다. 이 무료 이벤트의 등록을 위해서는215-686-5394로 문의 주십시오.

2. 재정 사기를 방지할 수 있는 방법에 대해 배우고 싶으십니까? Clarifi 와 ACHIEVEability는 '재정 사기 방지' 라는 주제로, 6월 24일, 저녁 5시 30분에서 7시 사이에 워크샵을 개최합니다.이 워크샵에서는흔한 재정사기를구분하는 방법, 재정사기를 신고하는 방법, 그리고 귀하와 귀하의 가족의 재정을 보호하는 방법에 대해 배우실 수 있으십니다. 이 워크샵은  21 South 61st Street Philadelphia, PA 19139 에서 진행됩니다. 이 무료워크샵에 대한 문의는215-563-5665로 전화주십시오.  

여기까지 오퍼튜니티 콜이었습니다. 더 자세한 정보는 저희 웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해 주십시오. 이 메세지를 더이상 받고 싶지 않으시다면215-557-2826 로 전화 주십시오. 감사합니다.


English  (May 2014)

Listen to the English Opportunity Calls.

Hello, this is your Business Opportunity Call for May 13, 2014 from the Welcoming Center for New Pennsylvanians

1.      The Welcoming Center is hosting a Legal Entity Workshop on Tuesday, June 3rd from 9:00 to 11:00am. This workshop will include information about choosing an entity type and a business structure. The presenter is Markita Morris-Louis of Clarifi, a financial education nonprofit.  The workshop is located in the Southwest CDC, 6328 Paschall Ave. Philadelphia, PA 19142. This event is free. To register call (215) 557- 2626.

2.      Do you have questions about becoming a business owner? The Women’s Business Development Center will be hosting the Jumpstart: Before You Start workshop on May 20th from 5:45PM-9:00PM at 1315 Walnut St., Suite 1124 Philadelphia, PA 19107. The workshop will cover your business idea, the resources to make it happen, and much more! The event is $35. To register call (215) 790-9232.

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org.  To stop receiving this message, call 215-557-2826.


Francais (May 2014)

Listen to the Francais Opportunity Calls.

Bonjour, c'est votre opportunité d'appel d'entreprise pour le 13 mai 2014 du Welcoming Center for New Pennsylvanians

1.The Welcoming Center accueille l'atelier Legal Entity le mardi 3 juin du 9h à 11h. Cet atelier traitera des informations relative au choix d'un genre d'entité et la structure d'une entreprise. Le présentateur est Markita Morris-Louis de Clarifi, une organisation à but non lucratif pour but d'éducation financière. L'atelier est situé au Southwest CDC,6328 Paschall Ave. Philadelphia, PA 19142. Cet événement est gratuit. Pour s'enregistrer, appeler (215) 557- 2626.

2.Avez-vous des questions pour devenir propriétaire d'entrepriseThe Women’s Business Development Center anime l'atelier Jumpstart: Before You Start le 20 mai du 17h45 à 21h au 1315 Walnut St., Suite 1124 Philadelphia, PA19107. L'atelier va couvrir votre idée d'entreprise, les ressources pour réaliser votre idée, et beaucoup plus! L'événement est 35 dollars. Pour s'enregistrer appeler (215) 790-9232.

Ça termine votre opportunité d'appel. Pour lire ces informations, consulter notre site web www.welcomingcenter.org. Pour ne plus recevoir ce message, appeler 215-557-2826.


Việt (May 2014)

Listen to the Vietnamese Opportunity Calls.

Kính chào quý vị, đây là cuộc gọi cơ hội của bạn cho ngày 13 tháng 5 năm 2014 từ The Welcoming Center cho New Pennsylvania.

1.             The Welcoming Center tổ chức Hội thảo về cấu trúc pháp lý cho các doanh nghiệp vào thứ ba ngày 3 tháng 6 từ 9:00-11:00 trưa. Hội thảo bao gồm thông tin về việc chọn cách thức doanh nghiệp nào là phù hợp và cấu trúc kinh doanh. Người trình bày là Markita Morris-Louis của Clarifi, một giảng viên về tài chính cho các doanh nghiệp phi lợi nhuận. Hội thảo nằm ở phía Tây Nam của CDC, 6328 Paschall Ave. Philadelphia, PA 19142. Sự kiện này là miễn phí. Đăng ký xin gọi (215) 557-2626.

2.             Bạn có thắc mắc về việc trở thành một chủ doanh nghiệp? Trung tâm Phát triển Kinh doanh của phụ nữ tổ chức hội thảo Khởi động: Trước khi bạn bắt đầu vào ngày 20 tháng 5 từ 5:45 Chiều tới -9: 00 tối tại 1315 Walnut St, Phòng1124 Philadelphia, PA 19107. Hội thảo sẽ bao gồm các ý tưởng kinh doanh, các nguồn lực để có thể thực hiện ý tưởng của bạn, và nhiều những vấn đề khác nữa! Chi Phí cho Sự kiện này là $35.  Đăng ký xin gọi (215) 790-9232

 

Điều này đã kết thúc cuộc gọi Cơ hội của bạn. Để đọc thông tin này, hãy vào trang web của chúng tôi tại www.welcomingcenter.org. Để ngừng nhận tin nhắn, xin gọi 215-557-2826


Mandarin  (May 2014)

Listen to the Mandarin Opportunity Calls.

您好,这是费城新移民友好中心为您提供的五月商机电话。


我中心将在6月3日(星期二)早上9点到11点举办法人讲座。讲座内容包括选择法人类型和商业结构。演讲者是来金融教育中心“卡拉里夫”的Markita Morris-Louis。讲座在位于费城6328 Paschall 大道的西南社区发展公司,邮编号码是19142。此次讲座免费,注册请拨打热线215-557-2626


您想成为一名企业家吗?女性商业发展中心将举办一场讲座,帮助您在经营企业前做好充分准备。讲座从5月20日下午5:45开始到晚上9点结束。地址位于1315 核桃街,房间号是1124。此次讲座讲讨论到商业想法,准备工作和更多精彩内容。此次活动需话费$35,预定请联系215-790-9232

详情请登录我们的官网www.welcomingcenter.org. 需中断此电话服务请拨打215-557-2826


Korean (May 2014)

Listen to the Korean Opportunity Calls.

안녕하세요, 2014년5월웰커밍센터(the Welcoming Center for New Pennsylvanians) 오퍼튜니티콜(Opportunity Call)입니다.

1.      웰커밍센터는6월3일, 화요일, 오전9시에서11시사이에‘법인워크샵(Legal Entity Workshop)’ 을개최합니다. 이워크샵에서는법인및사업구조를선택하는방법에대해서배우실수있으십니다. 재정교육비영리단체Clarifi의Markita Morris-Louis가진행하는이워크샵은Southwest CDC, 6328 Paschall Ave. Philadelphia, PA 19142 에서개최됩니다. 이무료이벤트의등록을위해서는  (215) 557- 2626로전화주십시오.   

2.      본인의사업을시작하시는데관심이있으십니까? 여성비즈니스개발센터는“점프스타트:사업시작하기전에” 라는주제로, 5월20일저녁5시45분에서9 시사이에, 1315 Walnut St., Suite 1124 Philadelphia, PA 19107 에서워크샵을개최합니다. 이워크샵에서비즈니스아이디어및자원에관해서배우실수있으십니다. 참가비는35불이며, 등록을위해서는 (215) 790-9232로전화주십시오.

여기까지오퍼튜니티콜이었습니다. 더자세한정보는저희웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해주십시오. 이메세지를더이상받고싶지않으시다면215-557-2826 로전화주십시오. 감사합니다.

 


Español (May 2014) 

Listen the the Español Opportunity Calls.

1. El Welcoming Center tendrá un curso llamado Legal Entity, el martes Junio 3 de las 9:00 am las 11:00 am. El cuso tendrá información sobre escogiendo la estructura de su negocio. La presentadora es Markita Morris-Louis de Clarifi, una organización non-profit de educación financiera. El curso será en Southwest CDC, 6328 Paschall Ave. Philadelphia, PA 19142. El evento es gratis. Para registrarse llame al 215-557-2626.

2. Tiene preguntas sobre cómo empezar su pequeño negocio? El Womens Business Development Center estará teniendo un curso llamado Jumpstart: Before You Start el 20 de mayo de las 5:45 pm a las 9:00 pm en 1315 Walnut St, Suite 1124 Philadelphia, PA 19107. El curso cobre sus ideas de negocios, los recursos para hacerlo realidad, y mucho más! El evento cuesta $35. Para registrarse llame al 215-790-9232.

 


 

English (April 2014)

Listen the English Opportunity Calls.

Hello, this is your Business Opportunity Call for April 15, 2014 from the Welcoming Center for New Pennsylvanians

1.       Do you work in the food service industry or want to? The Welcoming Center for New Pennsylvanians is now offering ServSafe Manger Certification classes! This nationally recognized certification is required for many food-related jobs in the Philadelphia region. Our 16-hour course will be offered on Monday May 5th and Monday May 19th  2014. You must attend both days of classes. It is from 9am to 5pm and is located at The Welcoming Center at 1617 John F. Kennedy Boulevard Philadelphia, PA 19103 in the 11th Floor Large Conference Room. Taught by an experienced instructor, the course costs $180, which covers the books, classes and testing fees. Register by April 21,  to ensure your place, call (215) 557-2826.

2.      Do you have questions about copy writing or trademarking your business? The Free Library of Philadelphia and Entrepreneur Works are hosting a Trademark Basics Event. Topics include; the differences between trademarks, copyrights, patents, domain names, and business name registration on Tuesday, April 22, 2014. It is located at the Free Library of Philadelphia - Parkway Central Library 1901 Vine St Philadelphia, PA 19103. This workshop will take place in Room 108 (just past the Home Page Café) from 6:30 - 8:30 p.m. The program is free,to register call, 215-686-5394.

3.      Do you have questions about incorporating your business? The Community College of Philadelphia Center for Small Businesses is hosting “How, why, or should I incorporate?”. It is on Wednesday April 30 from 8:30 am to 10:30 am. Topics include business entity types and their tax requirements. Guest speaker is Attorney Eric George. It is located at the Community College’s Northeast Regional Center at 12901 Townsend Rd Suite 330, Philadelphia, PA 19154. To register call, 215-972-6254. The event is free.

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org.  To stop receiving this message, call 215-557-2826.


Francais (April 2014)

Listen to the Francais Opportunity Calls.

Salut, c'est votre opportunité d'appel d'entreprise pour du 15 avril 2014 du Welcoming Center for New Pennsylvanians.

1.      Est-ce que vous travaillez ou bien vous désirez travailler dans le domaine de nourriture? Le Welcoming Center for New Pennsylvanians offre maintenant les cours du "ServSafe Manager Certification." Ce certificat reconnu nationalement est requise pour plusieurs emplois dans le domaine de nourriture dans la région de Philadelphie. Notre cours de 16 heures va être offert le lundi 5 mai et lundi 19 mai 2014. Vous devez assister les deux cours. Ça sera du 9h à 17h et situé au Welcoming Center au 1617 John F. Kennedy Boulevard Philadelphie, PA 19103 au 11eme Etage, Salle de Conférence. Les cours vont être enseignées par un instructeur expérimenté. Les frais sont 180 dollars, qui vont couvrir les livres, les cours, et les frais des tests. Il faut s'enregistrer avant le 21 avril pour assurer votre place, appeler (215) 557-2826

2.      Avez-vous des questions relatives à la rédaction et marque déposée pour votre entreprise? Free Library of Philadelphia et Entrepreneur Works accueille "a Trademark Basics Event". Les sujets incluent: Les différences entre les marques déposées, les droits d'auteurs, les brevets d'inventions, les noms de domaine, et l'enregistrement du nom d'entreprise, et ce le mardi 22 avril 2014. Il est situé au Free Library of Philadelphia - Parkway Central Library 1901 Vine St Philadelphie, PA 19103. Cet atelier aura lieu au salle 108 (Juste après Café Home Page) du 18h30 au 20h30. Le programme est gratuit. Pour s'enregistrer, appeler 215-686-5394.

3.      Avez-vous des questions sur l'incorporation de votre entreprise? Le Centre du Community College of Philadelphia pour les petites entreprises anime “How, why, or should I incorporate?” Ça sera le mercredi 30 avril du 8h30 à 10h30. Les sujets seront les genres d'entités commerciales et les réquisitions des impôts. L'invité conférencier est Attorney Eric George. Il sera au Community College’s Northeast Regional Center au 12901 Townsend Rd Suite 330, Philadelphia, PA 19154. Pour s'enregistrer, appeler 215-972-6254L'évènement est gratuit.

Ca termine votre opportunité d'appel. Pour lire ces informations, consulter notre site web au www.welcomingcenter.orgPour ne plus recevoir ce message, appeler, call 215-557-2826.


Español  (April 2014)

Listen to the Español Opportunity Calls. 

1.     Quiere trabajar en la industria de servicio de comida? El Welcoming Center for New Pennsylvanians estará ofreciendo un taller llamado ServSafe clases de preparación de comida y servicios. Este certificado que es reconocido nacionalmente es requerido por varios trabajos de comida en la región de Philadelphia. Nuestro curso de 16 horas será ofrecido el lunes cinco de mayo, 2014 y lunes 19 de mayo, 2014. Tiene que atender a ambos cursos. Es de las 9:00 am – 5:00 pm y está localizado en la oficina del Welcoming Center for New Pennsylvanians en 1617 John F. Kennedy Blvd, Philadelphia 19103 en el piso 11. Ensenado por un instructor experimentado, el curso cuesta $180, cual cubre costos de libros, clases y pagos de exámenes. Regístrese para Abril 21 para asegurar su puesto, llame al 215-557-2826.

2.     Tiene preguntas sobre redacción de su negocio? La biblioteca gratis de Philadelphia y Entrepreneur Works estarán teniendo un curso llamado “Trademark Basics”. Los temas incluyen las diferencias entre marcas, derechos del negocio, patentes, nombres de domino, y registración de nombre del negocio el martes Abril 22, en la biblioteca gratis de Philadelphia en Parkway Central Library 1901 Vine st. Philadelphia, PA 19103. El curso será en el cuarto 108 (al lado de Home Page Café) de las 6:30 pm a las 8:30 pm. El curso es gratis, para registrarse llame al 215-686-5394.

3.     Tiene preguntas de cómo incorporar su negocio? El colegio comunitario de Philadelphia centro de negocios pequeños estará teniendo un curso llamado “Como? Porque? O debería de incorporar mi negocio?” Es el miércoles Abril 30 de las 8:30 am a las 10:30 am. Esta localizado en el colegio comunitario centro regional norteaste en 12901 Townsend rd. Suite 330, Philadelphia, PA 19154. Para registrase llame al 215-972-6254. El evento es gratis. 


Mandarin (April 2014)

Listen to the Mandarin Opportunity Calls.

您好,这是费城新移民友好中心为您准备的4月商机电话:

1.      如果您是从事食品行业或者您有兴趣开展食品生意, 费城新移民友好中心现正提供食品安全证书考核课程。这项国家认可的资格证是每一个从事食物有关工作的人员必须具备的证书。费城友好中心将在2014年5月5日和5月19日提供为期16小时的食品安全证书考核课程。上课时间从早上9点开始到下午5点结束,地址位于1617约翰·F·肯尼迪大道。(1617 John F. Kennedy Boulevard, Philadelphia, PA)教室在11楼的大型会议室。本次课程总共180美金,包含教科书费用,课程费用以及考试费用。如果您有兴趣参加本次课程,请于4月21日前注册。预定请致电(215)-557-2826。

2.      您有任何关于版权或商标的业务问题吗?费城自由图书馆和企业家们正在合作举办一场商标认知活动。此次活动将谈到关于商标,版权,专利,域名,企业名称的差异。注册时间为星期二,2014年4月22日。费城自由图书馆位于百汇中央图书馆1901 藤树街.(1901 Vine St Philadelphia, PA 19103.)本次研讨会将在108房间举行(在Home Page 咖啡厅前不远处)活动从下午6:30 开始到晚上8:30结束。此次活动免费,登记电话,215-686-5394。

3.      您对合并业务了解吗?费城中心社区学院将为小型企业举办一场跟合并业务有关的商业讲座。讲座主题包括商业实体类型和税务规定。活动将于星期三4月30日上午8:30开始至10:30结束。此次主讲嘉宾是司法部长埃里克乔治。活动位于费城,宾夕法尼亚州社区学院的东北区域中心,地址是12901 汤森路, 330房间。(12901 Townsend Rd Suite 330, Philadelphia, PA 19154.)登记电话,215-972-6254。此次讲座免费。

以上信息您可以在我们的官方网站上找到,我们的网站是www.welcomingcenter.org.  如果您不想再继续收到我们的商机电话,请致电215-557-2826.


 

Korean  (April 2014)

안녕하세요.

  4월 15일 에 있을 사업 기회와 관련하여 the Welcoming Center for New Pennsylvanians에서 전화 드립니다.

 

음식 관련 직종에 현재 종사하고 있거나 혹은 종사하고 싶으신 가요? 저희 The Welcoming Center는 현재 ServSafe Manger 자격증 수업을 제공하고 있습니다. 필라델피아에 있는 많은 음식관련 직업들은 이 자격증을 필요로 합니다.  총 16시간으로 구성된 이 수업은 5월 5일과 5월 19일에 아침 9시부터 저녁 5시까지 진행됩니다. 2틀 모두 참여하셔야 하며 장소는 11th Floor Large Conference Room, 1617 John F.Kennedy Boulevard , the Welcoming Center 입니다. 수업료는 180$이며, 여기에는 교재비와 시험 응시비가 포함되어 있습니다. 등록은 4월 21일까지 이며, 등록을 하시고 싶으신 분은 (215)557-2826 으로 연락바랍니다.

  당신의 사업에 대한 저작권이나 상표에 관련하여 질문이 있으신가요? The Free Library of Philadelphia와 Entrepreneur Works가 함께 상표에 관한 기초 지식을 배울 수 있는 행사를 마련했습니다. 상표, 저작권, 특허, 도메인 이름, 사업 이름 등록의 차이점에 대한 내용이 다루어 질 것입니다. 이 행사는 4월 22일 오후 6시 30분부터 8시 30분까지 the Free Library oh Philadelphia on 1901 Vine ST in room 108에서 진행될 예정입니다. 이 행사는 무료이며 만약 미리 예약을 하고 싶으시다면 215-686-5394 로 전화바랍니다.

 사업을 합병하는 것에 대한 질문이 있으신가요? The Community College of Philadelphia Center for Small Business 는 “ 어떻게, 왜 합병해야 하는가? 에 대하여 Eric George 변호사와 함께하는 행사를 마련하였습니다. 이 행사는 기업체의 종류와 이에 따라 요구되는 세금에 대한 내용을 포함합니다. 이 행사는 4월 20일 아침 8시 30분부터 10시 30분까지 12901 Townsend RD suite 330, the Communitry College’s Northeast Regional Center에서 진행됩니다. 이 행사는 무료이며 등록하고 싶으신 분은 215-972-6254로 연락 바랍니다.