English 

Hello, this is your Business Opportunity Call for March 12, 2018 from the Welcoming Center for New Pennsylvanians ‘Global Enterprise Hub. 

 

 1. Do you want to expand your English skills to cover a wide range of business topics? Global Emprise Hub at the Welcoming Center for New Pennsylvanians is offering English classes for immigrant entrepreneurs. The course helps entrepreneurs to learn English while improving business skills. The classes are offered in center city and west Philadelphia. To register, please call 215-825-7776 or email qadeer@welcomingcenter.org 

 

 1. Are you interested to learn about financing capital for your business? The Small Business Administration (SBA) will moderate a financing panel with expert panelists sharing their knowledge in the fields of lending, microlending, and economic development from across the Philadelphia region. The event is on Tuesday, March 13 at 6:00 PM in Business Resource and Innovation Center, room 202, Parkway Central Library located at 1901 Vine Street, Philadelphia, PA 19103. The event is free, but you must register by calling 215-686-5394. 

 

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org. To stop receiving this message, call 215-825-7776. 

Mandarin  

您好,这是2018年3月12日“宾州新移民欢迎中心-环球商企中心”为您提供的商机热线。 

 1. 您希望提升您的英语技能,让您的商务发展如虎添翼吗?宾州新移民欢迎中心-环球商企中心将为移民创业者开设商务英语课程。课程将帮助创业者在提升商务技能的同时,学习相关英语。课程将于费城市中心及西部开设讲堂.报名请询电话215-825-7776,或发电子邮件至qadeer@welcomingcenter.org。

您有兴趣学习如何管理您的生意资本吗?小型企业管理局将对此举办一场论坛,协同该领域的专家们与您分享其在借贷,小额贷款及费城全区域经济发展等领域的真知灼见。论坛将于3月13日周二晚6点,宾州费城万恩街1901号,公园大道中央图书馆202室,商务资源创新中心举行,邮编:19103。论坛可免费参与,但须致电215-686-5394报名。  

以上是本次商机热线的内容。阅读本信息,可登录我中心官网www.welcomingcenter.org。若退订本热线服务,请拨打 215-825-7776。谢谢! 

 

Spanish 

Le gustaría mejorar su ingles para cubrir temas de negocios? Global Enterprise Hub en el Welcoming Center for New Pennsylvanians esta ofreciendo clases para empresarios inmigrantes. El curso le ayuda a los empresarios a aprender ingles mientras mejoran sus habilidades de negocios. Las clases son ofrecidas en el centro de Philadelphia y en el oeste de Philadelphia. Para registrarse llame al 215-825-7776  

 

¿Está interesado en aprender sobre financiamiento capital para su negocio? El Small Business Administration (SBA) moderan un panel con expertos compartiendo su conocimiento en los temas de préstamos, micro préstamos y el desarrollo económico en la región de Philadelphia. El evento es el martes, 13 de marzo a las 6:00 pm en el Business Resource and Innovation Center, cuarto 202, Parkway Central Library localizado en 1901 Vine Street, Philadelphia, PA 19103. El evento es gratis, pero tiene que registrarse llamando al 215-686-5394 

 

 

Korean 

안녕하세요, 2018년 3월 12일, 웰커밍 센터(the Welcoming Center for New Pennsylvanians) Global Enterprise Hub의 오퍼튜니티 콜(Opportunity Call)입니다.   

 

 1. 다양한 비즈니스 토픽 들을 다루기 위해 영어 실력을 늘리고 싶으십니까? Welcoming Center의 Global Emprise Hub은, 이민자 사업가들을 위한 영어 수업을 제공합니다. 이 과정은 사업가들이, 비즈니스 기술을 향상시키면서 영어를 배울수 있도록 도와줄 것입니다. 수업은 center city 와 west 필라델피아에서 제공됩니다. 등록을 하시려면 215-825-7776 번으로 전화하거나, qadeer@welcomingcenter.org로 이메일하십시오. 

 

 1. 귀하의 비즈니스를 위한 자금 조달에 대해 배우고 싶으십니까? 중소기업청 (SBA)은 필라델피아 지역의 대출, 마이크로 렌딩 및 경제 개발 분야에 대한 지식을 공유하는 전문 패널리스트와 함께 재무 패널을 제공 합니다. 이 행사는 3 월 13 일, 화요일, 저녁 6시,  1901 Vine Street, Philadelphia, PA 19103에 위치한 Parkway Central Library의 비즈니스 리소스 및 혁신 센터, 202호 에서 진행됩니다.이 행사는 무료이지만, 반드시 등록을 하셔야 하니 215-686 -5394로 전화 주십시오.
   

여기까지 오퍼튜니티 콜이었습니다. 더 자세한 정보는 저희 웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해 주십시오. 이 메세지를 더이상 받고 싶지 않으시다면215-557-7776 으로 전화 주십시오. 감사합니다. 

 

Vietnamese  

Xin chào, đây là Cuộc gọi Cơ hội Kinh doanh của bạn vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 từ Trung tâm chào mừng người dân mới đến Pensylvania – Global Enterprise Hub. 

 1. Bạncómuốnmởrộngkỹnăngtiếng Anh củabạnđểhiểuđượcnhiềuchủđềkinhdoanh? Global Enterprise Hub tạiTrungtâmchàomừngngườidânmớiđếnPensylvaniađangtổchứccáclớphọctiếng Anh chodoanhnhânlànhậpcư. Khóahọcgiúpcácdoanhnhânhọctiếng Anh đồngthờihoànthiệncáckỹnăngkinhdoanh. Cáclớphọcđượctổchức ở trungtâmthànhphốvàkhu WEST Philadelphia. Đểđăngký, xinvui long gọi 215-825-7776 hoặcgửi email tới qadeer@welcomingcenter.org

 

 1. Bạncóquantâmtớiviệctìmhiểuvềnguồnvốntàitrợchodoanhnghiệpcủabạn? CácdoanhnghiệpnhỏQuảnlý (SBA) sẽtổchứcmộtbuổigiảngvềtàichínhđểcácchuyêngiaphântích chia sẻkiếnthứctrongcáclĩnhvựcchovay, vi môvàpháttriểnkinhtếtrongvùng Philadelphia. SựkiệnnàydiễnravàoThứba 13 tháng 3 lúc 6 giờtốitrongNguồnkinhdoanhvàTrungtâmSángtạo, Phòng 202, ThưviệnTrungtâm Parkway đặttại 1901 Vine Street, Philadelphia, PA 19103. Sựkiệnlàmiễnphínhưngbạnphảiđăngkýbằngcáchgọisố 215-686- 5394.

Cuộc gọi cơ hội của bạn tới đây là kết thúc. Để đọc thông tin này, hãy vào trang web của chúng tôi tại 

www.welcomingcenter.org. Để ngừng nhận tin nhắn này, hãy gọi 215-825-7776. 

 

 

French 

Salut, c’est votre opportunité d’appel d’entreprise du 12 mars 2018 du Welcoming Center for New Pennsylvanians’ Global Enterprise Hub. 

 1. Voulez-vousaméliorervoscompétencesd’anglais pour couvrirunegrandemajorité des sujetsd’entreprise? Global Enterprise Hub au Welcoming Center for New Pennsylvanians offre des classes d’anglais pour les immigrés entrepreneurs. Le coursaidera les entrepreneurs à apprendrel’anglais le moment d’amélioration des compétencesd’entreprise. Les classes sontoffertesau  centreville et  Ouest Philadelphie. Pour s’enregistrer, prièred’appeler 215-825-7776 ou par email qadeer@welcomingcenter.org 

 

 1. Êtes-vousintéresséd’apprendre le financement de capital de votreentreprise? The Small Business Administration (SBA) vaprésider un comité de financement avec des experts qui vontpartagerleursexpertises au domaine de crédit, micro financement, et le development économique à travers la région de Philadelphie. L’évenementest le mardi 13 mars à 18h au Business Resource and Innovation Center, salle 202, Parkway Central Library situé au 1901 rue Vine, Philadelphie, PA 19103. L’évenementestgratuitmaisvousdevezs’enregistrerenappelant 215-686-5394. 

Ça termine votre opportunité d’appel. Pour lire ces informations, consulter notre site web www.welcomingcenter.org.   Pour ne plus recevoir ce message, appeler  215-825-7776.