English

Hello, this is your Business Opportunity Call for May 15, 2018 from the Welcoming Center for New Pennsylvanians’ Global Enterprise Hub.

  1. Do you want to be your own boss and start your business? Global Enterprise Hub at the Welcoming Center for New Pennsylvanians is offering business planning class. The class starts on Tuesday, July 10 from 6:00 p.m. to 8:30 p.m. It is located at One Penn Center, suite 555, at 1617 John Kennedy Blvd, Philadelphia PA 19103. To register, please call 215-825-7776 or email qadeeer@welcomingcenter.org
  2. Are you interested to learn how to do market research for your business? Join Business Resource Innovation Center librarians who will teach you how to use free library resources to research your business plan professionally. The event is on Wednesday, May 16 from 6:00 p.m. to 7:30 p.m. It is located at Parkway Central Library at 1901 Vine Street, Philadelphia, PA 19103. The event is free, but you must register in advance by calling 215-686-5394.

This concludes your Opportunity Call. To read this information, go to our website at www.welcomingcenter.org.   To stop receiving this message, call 215-825-7776.

 

Mandarin

您好,这是2018年5月15日“宾州新移民欢迎中心-环球商企中心”为您提供的商机热线。

您想要自己当老板,或创业吗?“宾州新移民欢迎中心​-环球商企中心”开设的《商务企划课 程》能帮到您!课程将于7月10日周二开课,晚上6点至8:30点于费城市中心​JFK大道​1617 号​555室进行,邮编​19103。​报名请询电话​215-825-7776,或发送电子邮件至 qadeer@welcomingcenter.org

您有兴趣学习如何为您的生意做市场研究吗?加入“商务资源创新中心”的图书馆之友吧, 一起学习如何利用图书馆的免费资源,专业化研究制定您的商务企划。活动将于5月16日 周三晚6点至7点半,在宾州费城市万恩街​1901号,公园大道中央图书馆举行,邮编19013 。活动可免费参与,但须致电​215-686-5394提前​报名。

以上是本次商机热线的内容。阅读本信息,可登录我中心官网www.welcomingcenter.org 。若退订本热线服务,请拨打 215-825-7776。谢谢!

 

Spanish

Hola, lo llamamos del Centro Empresarial del Welcoming Center for New Pennsylvanians para anunciar las oportunidades empresariales de este mayo.

  1. ¿Quiere ser su propio jefe y abrir un negocio? El centro global empresarial del Welcoming Center for New Pennsylvanians ofrece clases de planes de negocios.  La clase comienza el 10 de julio de 6 a 8:30 de la tarde en One Penn Center, suite 555 en el número 1617 de la avenida JFK en Filadelfia.  Para inscribirse por favor llame al 215-825-7774 o envie un correo a nmarcote@welcomingcenter.org.
  2. ¿Le interesa aprender a hacer un análisis de mercado? Las bibliotecarias del Business Resource Innovation Center le enseñaran a cómo utilizar los recursos gratis de la biblioteca para que pueda hacer una investigación a nivel profesional para su negocio.  Este evento es el miércoles 16 de mayo de 6 a 7:30 de la tarde en la biblioteca central, ubicada en la calle Vine número 1901 en Filadelfia.  El evento es gratuito pero debe inscribirse llamando al 215-686-5394

Con esto concluye la llamada de oportunidades empresariales.  Para leer esta información, por favor visite www.welcomingcenter.org.  Si desea cancelar estas llamadas por favor llame al 215-825-7776.

 

Korean

안녕하세요, 2018년 5월 15일, 웰커밍 센터(the Welcoming Center for New Pennsylvanians) Global Enterprise Hub의 오퍼튜니티 콜(Opportunity Call)입니다.

  1. 자신의상사가 되고 사업을 시작하고 싶으십니까? Welcoming Center for New Pennsylvanians의 Global Enterprise Hub은 비즈니스 플래닝 수업을 제공합니다. 수업은 7 월 10 일, 화요일, 저녁 6 시 부터 8시 30분 까지 진행됩니다. 수업 장소는 1617 John Kennedy Blvd, Philadelphia PA 19103에 위치한 One Penn Centre, suite 555 입니다. 이 수업에 등록하려면 215-825-7776 번으로 전화하거나, qadeeer@welcomingcenter.org로 이메일을 보내십시오.
  2. 귀하의비즈니스를 위한 시장 조사를 하는 방법에 대해 배우고 싶으십니까? 비즈니스 자원 혁신 센터 사서들이, 어떻게 무료 도서관 리소스를 활용하여 전문적으로 비즈니스 계획을 할 수 있는지에 대하여 가르쳐 줄 것입니다. 이 이벤트 일시는 5월 16일, 수요일, 저녁 6시에서 7시 30 분 사이 이며, 장소는 1901 Vine Street, Philadelphia, PA 19103 에 위치한 Parkway Central Library 입니다. 이 행사는 무료이지만, 사전에 215-686-5394로 전화하여 등록하셔야 합니다.

여기까지 오퍼튜니티 콜이었습니다. 더 자세한 정보는 저희 웹사이트www.welcomingcenter.org 방문해 주십시오. 이 메세지를 더이상 받고 싶지 않으시다면215-557-7776 으로 전화 주십시오. 감사합니다.

 

Vietnamese

Xin chào, đây là Cuộc gọi Cơ hội Kinh doanh của bạn vào ngày 15 tháng 5 năm 2018 từ Trung tâm chào mừng người dân mới đến Pensylvania – Global Enterprise Hub.

  1. Bạn có muốn trở thành ông chủ và bắt đầu kinh doanh của riêng bạn? Global Enterprise Hub tại Trung tâm chào đón người New Pennsylvanians đang mở lớp lập kế hoạch kinh doanh. Lớp học bắt đầu vào thứ Ba, ngày 10 tháng 7 từ 6:00 chiều. đến 8:30 chiều. Lớp được tổ chức tại One Penn Center, suite 555, tại 1617 John Kennedy Blvd, Philadelphia PA 19103. Để đăng ký, vui lòng gọi 215-825-7776 hoặc email qadeeer@welcomingcenter.org
  2. Bạn có muốn tìm hiểu cách nghiên cứu thị trường cho doanh nghiệp của mình không? Tham gia Trung tâm đổi mới tài nguyên doanh nghiệp, bạn sẽ được hướng dẫn cách sử dụng tài nguyên thư viện miễn phí để nghiên cứu kế hoạch kinh doanh của bạn một cách chuyên nghiệp. Sự kiện diễn ra vào Thứ Tư, ngày 16 tháng 5 từ 6:00 chiều. đến 7:30 chiều. Lớp được tổ chức tại Thư viện Trung tâm Parkway tại 1901 Vine Street, Philadelphia, PA 19103. Sự kiện này miễn phí, nhưng bạn phải đăng ký trước bằng cách gọi 215-686-5394.

Cuộc gọi cơ hội của bạn tới đây là kết thúc. Để đọc thông tin này, hãy vào trang web của chúng tôi tại www.welcomingcenter.org. Để ngừng nhận tin nhắn này, hãy gọi 215-825-7776.

 

French

Salut, c’est votre opportunité d’appel d’entreprise du 15 mai 2018 du Welcoming Center for New Pennsylvanians’ Global Enterprise Hub.

  1. Voulez-vous être ton propre patron et entamer votre entreprise? Global Enterprise Hub au Welcoming Center for New Pennsylvanians offre classe de plan d’entreprise. La classe sera entamée le mardi 10 juillet du 18h à 20h30. Elle sera situé au One Penn Center, suite 555, au 1617 John Kennedy Blvd, Philadelphie PA 19103. Pour s’enregistrer, prière d’appeler 215-825-7776 ou par email qadeeer@welcomingcenter.org
  2. Êtes-vous intéressé d’apprendre comment faire la recherche du marché pour votre entreprise? Il faut joindre Business Resource Innovation Centerlibrarians qui vont vous enseigner comment utiliser les resources gratuites du free library pour faire les recherches professionnelles de votre plan d’entreprise. L’événement est le mercredi 16 mai du 18h à 19h30. Il est situé au Parkway Central Library au 1901 Vine Street, Philadelphie, PA 19103. Cet événement est gratuit, mais vous devez s’enregistrer d’avance en appelant 215-686-5394.

Ça termine votre opportunité d’appel. Pour lire ces informations, consulter notre site web www.welcomingcenter.org. Pour ne plus recevoir ce message, appeler 215-825-7776.